Vervallen beperkte verantwoording: vraag en antwoord

Levert u alleen zorg of jeugdhulp in onderaanneming of verleent u alleen zorg gefinancierd uit het Persoonsgebonden budget (PGB), dan moet u vanaf verslagjaar 2017 volledig of vereenvoudigd verantwoorden. Hieronder vindt u een aantal vragen en antwoorden over dit besluit.

Waarom vervalt de beperkte verantwoording?

De maatschappij en de huidige tijd vragen meer en meer om verantwoording en transparantie over de besteding van publiek geld en waarborgen voor de kwaliteit in de zorg. De Jaarverantwoording zorg draagt hier aan bij. De beperkte verantwoording geeft hier echter onvoldoende invulling aan.

Ook als u alleen zorg in onderaanneming levert of alleen PGB-zorg verleent, ontvangt u publiek geld. Daarnaast blijkt dat de gegevens uit de beperkte verantwoording niet voldoende informatiewaarde hebben voor toezicht en handhaving door de inspectie voor het waarborgen van de kwaliteit.

Waarom kon ik tot nu toe wel beperkt verantwoorden?

Voor WTZi-instellingen is de jaarverantwoording gekoppeld aan de WTZi-toelating. Zorginstellingen die alleen zorg in onderaanneming of alleen PGB-zorg verlenen, hebben eigenlijk geen toelating nodig. Voor deze categorieën instellingen is daarom een aantal jaar geleden de beperkte verantwoording ingevoerd. als administratieve lastenverlichting. Ook voor jeugdhulpverleners in deze categorieën is de beperkte verantwoording ingevoerd.

Om de redenen benoemd onder de eerste vraag is besloten dat vanaf verslagjaar 2017 alle zorgverleners en jeugdhulpaanbieders met een verantwoordingsverplichting zich aan dezelfde verantwoordingsregels moeten gaan houden.

Heeft u eigenlijk geen WTZi-toelating nodig, dan raden wij u aan uw toelating in te trekken. Dit kan via wtzi.nl.

Ik werk alleen in onderaanneming en de jaarverantwoording doet mijn hoofdaannemer. Hoe gaat dat vanaf nu?

Uw instelling en de hoofdaannemer leggen vanaf verslagjaar 2017 apart van elkaar verantwoording af. U levert uw eigen gegevens aan via DigiMV.

Wordt er dan nu geen dubbel werk gedaan door mij en mijn hoofdaannemer?

Het merendeel van de informatie en de gegevens wordt niet dubbel uitgevraagd. Er is een klein aantal vragen dat overlapt.

Kom ik in aanmerking voor vereenvoudigde verantwoording?

U komt in aanmerking als u twee achtereenvolgende balansdata voldoen aan minimaal twee van de volgende drie criteria:
 

  • De netto omzet is in een boekjaar niet meer dan €700.000,-
  • Een gemiddeld aantal van minder dan 10 werknemers
  • De waarde van de activa op de balans is niet meer dan €350.000,-

Wat moet ik doen om vereenvoudigd te verantwoorden?

U vult in DigiMV de gegevens in de basisvragenlijst in. DigiMV controleert aan de hand van de gegevens of u aan de criteria voor vereenvoudigde verantwoording voldoet. is dit het geval, dan komt u vanzelf in de vereenvoudigde verantwoording terecht. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Ik moet nu volledig/vereenvoudigd verantwoorden, wat moet ik doen?

De (vereenvoudigde) verantwoording werkt net als de beperkte verantwoording alleen levert u nu meer informatie aan. Bekijk in de jaarverantwoordingsdocumenten welke gegevens u precies moet aanleveren.

Heeft u andere vragen, stel deze dan via ons contactformulier.