WNT-normen 2018

De algemene bezoldigingsmaximum (WNT-norm) voor 2018 is vastgesteld op € 187.000. Voor  de zorgaanbieders gelden onder deze  algemene maximum specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima. De verlaagde maxima voor 2018. Voor de zorgverzekeraars gelden ten opzichte van het algemene maximum specifieke verhoogde normen.

Het algemene bezoldigingsmaximum (€181.000 in 2017) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen worden geïndexeerd.

Verlaagde bezoldigingsmaxima zorgaanbieders
 

Klasse maximum
I € 103.000
II € 125.000
III € 151.000
IV € 172.000
V € 187.000


Verhoogde bezoldigingsnormen voor zorgverzekeraars:
 

  • € 277.000: < 1.000.000 verzekerden op 1 januari 2017
  • € 240.000: tussen de 300.000 en 1.000.000 verzekerden op 1 januari 2017
  • € 203.000: > 300.000 verzekerden op 1 januari 2017
     

Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging niet meer bedragen dan de som van € 25.300 per maand voor de eerste zes maanden en € 19.100 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt vanaf 2018 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 182. Na de twaalfde kalendermaand wordt het reguliere bezoldigingsmaximum van toepassing (€ 187.000 of, in bepaalde sectoren, het verlaagde sectorale maximum).