Extra controle IGJ op de jaarrekening

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijft extra controle uitoefenen op de jaarrekening en de accountantsverklaring in komend verslagjaar (2018). Wij hebben een aantal aandachtpunten voor u onder elkaar gezet. Zo moet u ervoor zorgen dat de jaarrekening de juiste onderdelen bevat en dat u de juiste vorm accountantsverklaring laat opstellen.

De juiste onderdelen

Uw jaarrekening moet in ieder geval uit de onderstaande onderdelen bestaan:

  1. Winst en verliesrekening met toelichting;
  2. Grondslagen;
  3. WNT gegevens;
  4. Juiste accountantsverklaring (cq. vorm en w.g. versie).

De regelgeving kan per financieringsstroom verschillen. In het jaardocument kunt u zien wat voor uw instelling van toepassing is.

Tip: gebruik de modeljaarrekening

Begin 2019 worden de modeljaarrekeningen voor zowel de volledige als de vereenvoudigde verantwoording op de website gepubliceerd. Deze kunt u gebruiken als voorbeeld voor uw jaarrekening. Deze modellen bevatten de noodzakelijke juiste onderdelen.

Juiste accountantsverklaring

Bij volledige verantwoording moet u bij uw jaarrekening een accountantsverklaring aanleveren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert of de accountantsverklaring is ondertekend door een geregistreerde accountant (AA of RA) en of de juiste vorm accountantsverklaring is aangeleverd. De omvang van uw organisatie, en het soort zorg of hulp die u levert, bepalen welke vorm accountantsverklaring voor u van toepassing is. Op de website vindt  u o.a. een schema om te kunnen vaststellen welke vorm verklaring voor u van toepassing is.

Let op de WNT-controleverklaring

Wanneer u vanwege de omvang en uw type zorgonderneming een andere verklaring dan de controleverklaring mag aanleveren, dan moet u nog wel een aparte WNT-controleverklaring voor uw WNT-gegevens laten opstellen.

Moet u een controleverklaring aanleveren, dan kan worden volstaan met laten opnemen van een WNT-passage in deze controleverklaring.