Vanaf 2019 nieuwe regels bij geen WTZi-zorg geleverd

Voor zorginstellingen die een WTZi-toelating hebben, maar geen zorg hebben geleverd geldt er vanaf verslagjaar 2019 een nieuwe situatie: heeft uw instelling het verslagjaar geen zorg geleverd waar de toelating voor nodig is (WLZ- of ZVW-zorg) dan moet u zich vanaf verslagjaar 2019 vereenvoudigd of volledig verantwoorden. Er kan vanaf dan niet meer worden volstaan met het accorderen en voltooien van alleen een bestuursverklaring (de zeer verkorte vorm van verantwoorden). Voor verslagjaar 2018 bestaat deze vorm nog wel.

Achtergrond nieuwe regel

In de Wet Toelating Zorginstelling (WTZi) is opgenomen dat een instelling met een toelating verantwoording moet afleggen. En omdat de jaarverantwoording voor de WTZi niet alleen gaat over hoe publiekgeld is besteed maar ook over transparantie op het gebied van bestuur en organisatie, is besloten de regel ‘toelating = verantwoorden’, strikter te gaan hanteren.

Geen zorg verleend in verslagjaar 2018?

Voor verslagjaar 2018 volstaat deze zeer verkorte vorm van verantwoording nog wel. Het bestuur van de instelling verklaart dan dat de instelling geen zorg heeft geleverd waarvoor een WTZi-toelating nodig was. U hoeft dan geen financiële gegevens aan te leveren. Let op! U ontvangt daarna wel een voornemen tot intrekking van uw toelating. Ook de IGJ controleert op het wel of niet daadwerkelijk zorg verlenen.

Toelating zelf intrekken

Wanneer u de WTZi-toelating niet meer nodig heeft, laat deze dan zo snel mogelijk intrekken. Er kan altijd een nieuwe toelating worden aangevraagd. De nieuwe regels volgen op de opschoonactie van het WTZi-bestand van dit jaar.