Opschoning WTZi–bestand door intrekkingen

Om het overzicht van WTZi-toegelaten zorginstellingen schoon en actueel te houden, zijn er een aantal aanscherpingen in de uitvoering van de WTZi doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de toelating van de onderstaande zorgaanbieders wordt ingetrokken:

  • Zorgaanbieders waar namens de organisatie de zorg door één persoon (solist) wordt verleend.
    De toelating is bedoeld voor zorgaanbieders waar met minimaal twee personen namens de organisatie zorg wordt verleend (organisatorisch verband).
  • Zorginstellingen die 365 dagen of langer geen Zvw- of Wlz-zorg* (meer) verlenen.
    Er wordt van uitgegaan dat er in deze situatie geen toelating meer nodig is.

Informatie via Jaarverantwoording zorg

Wanneer een zorgaanbieder in het kader van de jaarverantwoording één van de twee bovenstaande situaties voor  verslagjaar 2016 heeft doorgegeven, krijgt deze in het eerste kwartaal van 2018 een brief met een voornemen tot intrekking. De zorgaanbieder krijgt de mogelijkheid hierop te reageren. Is de situatie inmiddels veranderd en wil de zorgaanbieder de toelating behouden, dan moet dit worden aangetoond.

Meer weten?

Op wtzi.nl vindt u een vraag en antwoord artikel met meer informatie.

Breder pakket aan wijzigingen

Deze opschoning past in een breder pakket van wijzingen binnen de WTZi en de Jaarverantwoording Zorg. Zo is o.a. de beperkte verantwoording binnen de Jaarverantwoording vervallen en is het, behalve voor solistisch werkende jeugdhulpverleners, ook niet meer mogelijk om vrijstelling te krijgen voor de jaarverantwoording. Ook in het kader van toezicht en handhaving op de Jaarverantwoording Zorg door de Inspectie is de opschoning belangrijk.

* Zorg zoals genoemd in de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)