Openbaarmakings- en controleplicht WNT-gegevens: hoe zit het ook al weer?

Naast een maximum stellen aan wat de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) en toezichthouders mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen, gelden er vanuit de WNT nog een aantal andere verplichtingen. Zo moet u de WNT-gegevens van uw organisatie openbaar maken door ze op te nemen in uw financiële jaarstukken (jaarrekening ) en ze vrij toegankelijk te maken via internet. De gegevens moeten voor een periode van tenminste zeven jaar via internet toegankelijk blijven. Daarnaast bent u verplicht de WNT-gegevens door een accountant te laten controleren.

Jaarrekening met WNT-gegevens openbaar via DigiMV

Alle zorgorganisaties en jeugdhulpverleners die verantwoordingsplichtig zijn, moeten bij de jaarverantwoording ook een jaarrekening met daarin de WNT-gegevens aanleveren in DigiMV. Uw jaarrekening (met WNT-gegevens) wordt via DigiMV archief op jaarverantwoordingzorg.nl openbaar gemaakt. Wanneer u uw jaarrekening op tijd in DigiMV heeft aangeleverd voldoet u ook aan de openbaarmakings-verplichting. De jaarrekening (en de andere aangeleverde gegevens) blijven voor 7 jaar vrij toegankelijk via jaarverantwoordingzorg.nl.
WNT-instellingen die niet verantwoordingsplichtig zijn (zoals zorgverzekeraars) moeten hun WNT-gegevens bijvoorbeeld via hun website of de website van de brancheorganisatie openbaar maken.

Controleverklaring accountant

Een accountant moet elk jaar controleren of de WNT goed is toegepast en hier een ondertekende controleverklaring over afgeven. U moet in het bezit zijn van deze verklaring. Bij vermoeden van een mogelijk onjuiste toepassing of overtreding van de WNT is de accountant verplicht dit te melden. Wanneer u een controleverklaring moet laten opstellen voor de gehele jaarrekening, dan kan de WNT-verantwoording in deze controle worden betrokken. Er kan dan door de accountant een passage over de WNT-gegevens worden opgenomen.


Beoordelingsverklaring niet voldoende

Wanneer u op basis van de omvang van uw organisatie i.p.v. een controleverklaring een beoordelingsverklaring bij uw jaarrekening mag aanleveren, dan moet u voor de WNT-gegevens wel nog een aparte controleverklaring voor de WNT-gegevens laten opstellen door uw accountant. Op onze website kunt u nakijken welke vorm accountantsverklaring op uw jaarrekening van toepassing is.

Vrijstelling zeer kleine organisaties

Sinds verslagjaar 2017 geldt er voor zeer kleine (semi)publieke organisaties die aan bepaalde criteria voldoen een vrijstelling. Zij hoeven gezien hun omvang geen WNT-gegevens op te nemen in het financieel jaarverslag of in de jaarrekening en hoeven geen controleverklaring te hebben. Op topinkomens.nl kunt u lezen om welke criteria het gaat.

Welke WNT-gegevens in de jaarrekening

Op onze website vindt u op hoofdlijnen welke gegevens u in het kader van de WNT op moet nemen in uw jaarrekening. In de modelverantwoording-WNT van het ministerie van BZK kunt u zien om welke gegevens het precies gaat. In de modeljaarrekeningen van Jaarverantwoording Zorg en jeugd zijn alle elementen uit de WNT-modelverantwoording opgenomen.