Internetconsultatie Regeling Jaarverantwoording Wet Marktordening Gezondheidszorg

De (aanpassings)Wet Toetreding Zorgaanbieders (aWTZa) gaat in per 1 januari 2022. Deze vervangt de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi).

Wet marktordening gezondheidszorg (WMG)

Een onderdeel hiervan is wijziging van de regelgeving rondom de jaarverantwoording voor zorgaanbieders en combinatie-instellingen (zorgaanbieders die ook jeugdhulp verlenen of een gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn). In deze wijziging worden de wetsartikelen 15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen overgeheveld naar artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG).

Van IGJ naar NZa

Daarnaast wordt het toezicht op het nakomen van de regels overgeheveld van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Internetconsultatie

De concept-‘Regeling jaarverantwoording WMG’ is nu in het stadium van de internetconsultatie. U kunt hierop reageren als u wilt.

Deze consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de concept-regeling én om hen de gelegenheid te bieden te reageren op het concept. Een reactie van zorgaanbieders en organisatorische verbanden van zorgaanbieders is met name gewenst om na te gaan of de bijlagen bij de concept-regeling in de praktijk werkbaar zijn.

De regeling gaat over de openbare jaarverantwoording die uit de volgende componenten bestaat:

  • financiële verantwoording
  • bij de financiële verantwoording te voegen informatie
  • andere informatie over de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.

In aanvulling hierop zijn er regels over de wijze van openbaarmaking. Er is eveneens een (technische) wijziging opgenomen voor zorgaanbieders die ook jeugdhulp verlenen of een gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn.

Voor de internetconsultatie kunt u terecht op: https://www.internetconsultatie.nl/regelingjaarverantwoordingwmg

Belangrijk: reageren kan tot en met  1 december 2020