Toelichtende brochure jaarverantwoording voor zorgaanbieders 2021 en 2022

De (aanpassings)Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZa) treedt in per 1 januari 2022. Graag informeren we  u als zorgaanbieder over de regels die gelden in het overgangsjaar 2021.

Brochure jaarverantwoording voor 2021

Binnenkort publiceren we een toelichtende brochure jaarverantwoording voor zorgaanbieders en combinatie-instellingen (zorgaanbieders die ook jeugdhulp verlenen of een gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn) voor overgangsjaar 2021 op deze website.

De toelichtende brochure vervangt het Jaardocument dat tot nu toe in de maand oktober voorafgaande aan het boekjaar werd gepubliceerd.

Regels voor overgangsjaar 2021 voor organisaties binnen de Wet marktordening gezondheidszorg

In deze toelichtende brochure wordt ingegaan op de regels die gelden in het overgangsjaar 2021. Deze brochure heeft uitsluitend betrekking op de wet- en regelgeving die geldt voor zorgaanbieders als bedoeld in artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg (hierna: WMG) en alleen die jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen (kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering) en Veilig Thuis-organisaties die tevens zorg verlenen in het kader van de Wet marktordening gezondheidszorg. Dit zijn de combinatie-instellingen.

Handhaving gaat naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

In de (a)Wtza is de handhaving overgeheveld van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit geldt vanaf het overgangsjaar 2021. De NZa handhaaft in beginsel ook op het nakomen van de verplichtingen bij zorgaanbieders en de zogenoemde combinatie-instellingen.

Vanaf 2022

Voor de boekjaren vanaf 2022 wordt een aparte brochure gepubliceerd.
In het overgangsverslagjaar 2021 geldt nog dat uitsluitend de huidige groep zorgaanbieders die verantwoordingsplichtig waren grond van de WTZi zich over boekjaar 2021 moet verantwoorden.

Vanaf boekjaar 2022 moet in beginsel iedere zorgaanbieder die collectief verzekerde zorg (basispakket en Wlz-verzekerd pakket) en door het ministerie van VWS gesubsidieerde zorg verlenen zich verantwoorden. Daarvan uitgezonderd zijn de in artikel 5a van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG genoemde categorieën van zorgaanbieders.