Ook uitstel tot 1 oktober voor de WNT-verantwoording over verslagjaar 2020

In verband met de coronacrisis kan ook de WNT‐verantwoording over verslagjaar 2020 op een later tijdstip, namelijk vóór 1 oktober 2021, worden aangeleverd via DigiMV.

Openbaarmakingsplicht WNT‐verantwoording

Indien uw instelling onder de Wet normering topinkomens (WNT) valt, bent u verplicht jaarlijks uw WNT‐verantwoording op te nemen in de jaarrekening. Het Verantwoordingsmodel WNT vormt onderdeel van de Modeljaarrekening en is opgesteld om u te faciliteren bij een juiste en volledige WNT‐verantwoording.

WNT‐instellingen die onder de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp vallen moeten worden ingedeeld in een bezoldigingsklasse. De bezoldigingsklasse en de totaalscore die daarbij hoort, publiceert u in de jaarrekening. Een accountant moet elk jaar controleren of de WNT goed is toegepast en hier een ondertekende controleverklaring over afgeven.

Met ingang van 1 januari 2018 zijn WNT‐instellingen verplicht de WNT‐ verantwoording op een algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar (de onlinepublicatieplicht).
Als u de jaarverantwoording aanlevert via DigiMV, dan kunt u aan de onlinepublicatieplicht voldoen door via DigiMV de jaarrekening met daarin de WNT‐verantwoording aan te leveren.