Infobulletin Jaarverantwoording Zorg december 2021

Half december 2021 is het Informatiebulletin Jaarverantwoording Zorg per mail verstuurd naar de zorginstellingen met berichten over o.a. de (a)Wtza, het indienen van een (gecorrigeerde) jaarverantwoording via DigiMV en wat u kunt doen als u twijfelt over de jaarverantwoordingsregels die voor u als zorgaanbieder van toepassing zijn.
Mocht u het bulletin gemist hebben, dan kunt u deze hier alsnog lezen. Wilt u op de verzendlijst voor het infobulletin komen, stuur dan een e-mail via het contactformulier op deze website.

Geen aanschrijfbrief van het CIBG

Een aanschrijfbrief van het CIBG met daarin de uitnodiging om de Jaarverantwoording in te dienen versturen we niet meer, want u heeft geen inlogcode meer nodig. U kunt direct in januari 2022 beginnen met het aanleveren van gegevens over verslagjaar 2021. U moet de Jaarverantwoording 2021 aanleveren vóór 1 juni 2022. Wacht dus niet op de aanschrijfbrief van het CIBG.

Begin op tijd want u moet de nodige gegevens verzamelen.
Als u uw jaarverantwoording te laat aanlevert, zullen de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) de handhaving starten. De NZa en de IGJ zullen op verschillende wijze aanbieders informeren over de (tijdigheid) van het aanleveren van de jaarverantwoording.

Wat heeft uw organisatie nodig om in te loggen bij het digitale aanleverportaal DigiMV?

Om in te kunnen loggen in DigiMV is een eHerkenningsmiddel van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 (EH2+) vereist.
 
Bekijk meer informatie over eHerkenning.

NZa-toezicht voor zorgaanbieders (A)Wtza

Vanaf 1 januari 2022 houdt de NZa toezicht op de tijdigheid, juistheid en volledigheid van de aanlevering van de jaarverantwoording van zorgaanbieders die zorg leveren binnen de Wlz, Zvw en VWS-subsidie. Voorheen hield de IGJ dit toezicht. Daarnaast houdt de NZa ook toezicht op combinatie-instellingen (instellingen, die naast Wlz of Zvw zorg ook Jeugdhulp verlenen).

Bekijk meer informatie over het toezicht van de NZa op de Jaarverantwoording

Het toezicht op de aanlevering van de jaarverantwoording van jeugdhulpaanbieders (niet zijnde combinatie-instellingen) en gecertificeerde instellingen blijft bij de IGJ.

Hoe dient de zorgaanbieder een gecorrigeerde jaarverantwoording in via het DigiMV?

Met ingang van verslagjaar 2021 kan een zorgaanbieder die zorg verleent onder de Wlz of Zvw een eenmaal ingediende jaarverantwoording niet meer corrigeren of vervangen. Wij mogen als CIBG daarvoor DigiMV niet heropenen. Algemeen geldt dat het CIBG een eenmaal gepubliceerde jaarverantwoording alleen mag verwijderen – en daarvoor uw DigiMV mag heropenen - als het een publicatiefout van onze kant of een schending van de AVG-regels betreft.

Er kunnen voor u 2 situaties ontstaan:

Uw jaarverantwoording blijkt na het aanleveren een ernstig gebrek te bevatten.

U bent verplicht om, direct na het ontdekken van het ernstige gebrek in de door u aangeleverde gegevens, via DigiMV een verklaring bij het CIBG te deponeren waarin u aangeeft dat de openbare jaarverantwoording dit ernstige gebrek vertoont. Deze melding ernstig gebrek (désaveuverklaring) wordt bij uw jaarverantwoordingsgegevens gepubliceerd. U kunt deze tekortkoming in de jaarverantwoording van het volgende verslagjaar of latere verslagjaren herstellen. Is er sprake van een ernstig gebrek in een door u aangeleverd document dan kunt u dit document nog wel via de désaveuverklaring door een nieuw document vervangen.

De NZa constateert tijdens de handhaving dat uw jaarverantwoording incompleet is doordat er documenten ontbreken.

In dat geval kunt u via de désaveuverklaring een nieuw/aanvullend document deponeren. Deze désaveuverklaring, en vanzelfsprekend het nieuwe/aanvullende document, worden bij uw jaarverantwoordingsgegevens gepubliceerd.

Brochure Openbare Jaarverantwoording zorgaanbieders, verslagjaar 2021

De (A)Wtza gaat in per 1 januari 2022. Om u als zorgaanbieder te informeren over de regels die gelden in het overgangsjaar 2021 is de brochure Jaarverantwoording Zorg 2021 op de website van het CIBG gepubliceerd. Het dringende advies is om deze brochure goed te lezen alvorens u de Jaarverantwoording 2021 indient.

Bekijk de brochure Jaarverantwoording Zorg.

Jaarverantwoording Jeugd 2021

Het Jaardocument Jeugd 2021 is ongewijzigd ten opzichte van het Jaardocument Jeugd 2020.

Uitschrijven Kamer van Koophandel met WTZa vergunning

Het niet meer bestaan van de organisatie is een grond om uw (toekomstige) Wtza-vergunning in te trekken. Het is daarom raadzaam om u uit te schrijven bij de KvK en uw vergunning in te laten trekken als deze niet meer nodig is. Dit om onnodige verplichtingen te voorkomen.

Contactgegevens DigiMV

Verandert uw bezoek- en/of postadres? Pas dit dan niet alleen aan bij de Kamer van Koophandel, maar ook in DigiMV. Ditzelfde geldt voor uw overige contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres.

Reikwijdte van de WNT wijzigt niet onder de (a)WTZa

Waar de toepasselijkheid van de Wet normering topinkomens (WNT) nu nog is gekoppeld aan de WTZi-toelating, is vanaf 1 januari 2022 de toepasselijkheid van de WNT direct gekoppeld aan het instellingsbegrip uit de WTZi. Deze wetswijziging is redactioneel van aard en brengt geen wijziging in de reikwijdte van de wet met zich mee. Dit betekent dat de instellingen die nu reeds onder de WNT vallen, ook na 1 januari 2022 onder de WNT blijven vallen en dat er geen nieuwe groepen zorgaanbieders onder de WNT worden gebracht.
 
Lees meer over de toepasselijkheid van de WNT op zorgaanbieders.

Vragen voor uw accountant, administrateur of belastingconsulent

Regelmatig krijgt het CIBG (juridische) vragen over consolidatie, vereenvoudigde verantwoording, de aan te leveren accountantsverklaring en de inhoudelijke jaarrekening. De algemene regel die hierbij geldt is dat in geval u twijfelt over de jaarverantwoordingsregels die voor u als zorgaanbieder van toepassing zijn of wanneer een specifieke situatie beoordeeld moet worden, u het beste contact kunt opnemen met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze specialist kan u meer vertellen over de voor u relevante voorwaarden.
 
Omdat de beoordeling van bijvoorbeeld consolidatie of vereenvoudigde verantwoording sterk afhankelijk is van alle organisatie specifieke financiële en organisatorische omstandigheden, verstrekt het CIBG over deze onderwerpen geen individueel (juridisch) advies.