Infobulletin Jaarverantwoording Zorg mei 2022

Let op: De informatie in dit nieuwsbericht is verouderd. Ook hyperlinks werken om deze reden niet (goed) meer.

Begin mei 2022 is het Informatiebulletin Jaarverantwoording Zorg per mail verstuurd naar de zorginstellingen met berichten over o.a. het op tijd aanleveren van de stukken, de (a)Wtza, het indienen van een (gecorrigeerde) jaarverantwoording via DigiMV en de Wet Normering Topinkomens.
Mocht u het bulletin gemist hebben, dan kunt u deze hier alsnog lezen. Wilt u op de verzendlijst voor het infobulletin komen, stuur dan een e-mail via het contactformulier op deze website.

Lever de Jaarverantwoording aan vóór 1 juni 2022; de tijd dringt

De uiterste datum voor het openbaar maken van de stukken over verslagjaar 2021 is zoals voorheen 1 juni.

Individuele zorg- en jeugdhulpaanbieders kunnen zo nodig contact opnemen met de NZa (voor zorg- en combi-instellingen), of IGJ (voor jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties) als ze door overmacht of bijzondere omstandigheden de stukken niet op tijd kunnen aanleveren.

Hulp nodig? Gebruik de handleiding en dezelfde documenten als vorig jaar

In het Jaardocument Zorg en Jeugd 2020 vindt u vanaf pagina 74 een lijst met definitiebepalingen die u kan helpen bij het invullen van uw jaarverantwoording.

Lees de brochure over het overgangsjaar 2021

De (A)Wtza is per 1 januari 2022 ingegaan. Om u als zorgaanbieder te informeren over de regels die gelden in het overgangsjaar 2021, is de Brochure Openbare jaarverantwoording zorgaanbieders, verslagjaar 2021 | Brochure | Jaarverantwoording zorg
op de website Jaarverantwoordingzorg.nl gepubliceerd.

Het dringende advies is om deze brochure goed te lezen voordat u de Jaarverantwoording zorg 2021 indient.

Anders dan vorig jaar

In verband met de coronacrisis mochten zorgorganisaties zowel in 2020 als in 2021 hun jaarverantwoording uiterlijk 1 oktober aanleveren in plaats van de gebruikelijke datum 1 juni. Dit jaar zijn er geen bijzondere omstandigheden om alle organisaties later te laten aanleveren.

Vragen voor uw accountant, administrateur of belastingconsulent

Regelmatig krijgt het CIBG (juridische) vragen over consolidatie, vereenvoudigde verantwoording, de aan te leveren accountantsverklaring en de inhoudelijke jaarrekening. Als u twijfelt over welke jaarverantwoordingsregels voor u als zorgaanbieder, jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling gelden, of wanneer een specifieke situatie beoordeeld moet worden, neemt u dan contact op met een vakinhoudelijk specialist. Een accountant, administrateur of belastingconsulent kan u meer vertellen over de voor u relevante voorwaarden.

Omdat de beoordeling van bijvoorbeeld consolidatie of vereenvoudigde verantwoording sterk afhankelijk is van alle organisatiespecifieke financiële en organisatorische omstandigheden, verstrekt het CIBG over deze onderwerpen geen individueel (juridisch) advies.

Online publicatieplicht WNT‐verantwoording

Alle instellingen die onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen, zijn verplicht de WNT-verantwoording op een algemeen toegankelijke wijze op internet openbaar te maken voor een periode van tenminste zeven jaar. Dit is de online publicatieplicht.

De online publicatie van de WNT-verantwoording is een jaarlijkse verplichting voor WNT-instellingen. De WNT-verantwoording moet in de jaarrekening worden opgenomen en een WNT-instelling moet in het bezit zijn van een getekende controleverklaring, afgegeven door een accountant bij de WNT-verantwoording.

Zie www.jaarverantwoordingzorg.nl/wnt

Hoe dient de zorgaanbieder een gecorrigeerde jaarverantwoording in via DigiMV?

Algemeen geldt dat het CIBG een eenmaal gepubliceerde jaarverantwoording alleen mag verwijderen – en daarvoor uw DigiMV mag heropenen - als het een publicatiefout van onze kant of een schending van de AVG-regels betreft.

Er kunnen voor u twee situaties ontstaan:

  • Uw jaarverantwoording blijkt na het aanleveren een ernstig gebrek te bevatten. U bent verplicht om, direct na het ontdekken van het ernstige gebrek in de door u aangeleverde gegevens, via DigiMV een verklaring bij het CIBG te deponeren waarin u aangeeft dat de openbare jaarverantwoording dit ernstige gebrek vertoont. Deze melding van een ernstig gebrek (désaveuverklaring genoemd) wordt bij uw jaarverantwoordingsgegevens gepubliceerd. U kunt deze tekortkoming in de jaarverantwoording van het volgende boekjaar of latere boekjaren herstellen. Is er sprake van een ernstig gebrek in een door u aangeleverd document, dan kunt u dit document nog wel via de désaveuverklaring door een nieuw document vervangen.
  • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert tijdens de handhaving dat uw jaarverantwoording incompleet is doordat er documenten ontbreken. In dat geval kunt u via de désaveuverklaring een nieuw/aanvullend document deponeren. Deze désaveuverklaring, en vanzelfsprekend het nieuwe/aanvullende document, worden bij uw jaarverantwoordingsgegevens gepubliceerd.

Vul altijd uw KvK-nummer in op het contactformulier

Heeft u nog vragen over de jaarverantwoording? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het wel essentieel dat u altijd uw nummer van de Kamer van Koophandel invult op het contactformulier. Als u een bepaalde melding van het systeem krijgt, voeg dan alstublieft ook een schermafdruk toe bij uw vraag.