De jaarverantwoording bestaat meestal uit het invullen van gegevens in DigiMV, jaarrekening en gegevens over topinkomens. Ga eerst na of uw instelling volledig of beperkt moet verantwoorden. Schaf zonodig op tijd eHerkenning aan.