Jeugdhulpaanbieders

Binnen de Jeugdwet leggen jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming/jeugdreclassering) jaarlijks verantwoording af.

Op deze pagina vindt u informatie over wat u moet invullen (vragenlijsten) en aanleveren (jaarrekening en accountantsverklaring). Maar ook meer informatie over vereenvoudigd verantwoorden, de solistisch werkende jeugdhulpverlener, de jeugdhulpaanbieder met een onderwijscomponent en toezicht en handhaving.

Wat moet u invullen en aanleveren in DigiMV?

Als jeugdhulpaanbieder en/of gecertificeerde instelling moet u in DigiMV:

1. Vragenlijsten invullen

  • Bijvoorbeeld over productie- en personeelscijfers

2. Documenten aanleveren

  • Jaarrekening (inclusief WNT-gegevens)
  • Accountantsverklaring

Vragenlijsten

De vragenlijsten in DigiMV gaan over onderwerpen als bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. Uitgebreide informatie over de jaarverantwoording en een overzicht van veelgestelde vragen vindt u in de modeljaardocumenten:

Jaarrekening Jeugd

De jaarrekening bevat het financiële resultaat en vermogen aan het eind van het verslagjaar. Daarnaast moeten vanuit de Wet normering topinkomens (WNT) de bezoldigingsgegevens van alle topfunctionarissen worden opgenomen in uw jaarrekening. Ook bevat de jaarrekening een accountantsverklaring. Zie voor meer informatie Jaarrekening jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.

Accountantsverklaring

Welke accountantsverklaring u bij uw jaarrekening moet aanleveren, is afhankelijk van of u een micro, kleine of grote organisatie bent. Stel vast welke accountantsverklaring uw organisatie moet aanleveren.

Vereenvoudigd verantwoorden

Micro jeugdhulpaanbieders mogen vereenvoudigd verantwoorden. U hoeft dan minder gegevens aan te leveren. Controleer of u voor vereenvoudigde jaarverantwoording in aanmerking komt.

Solistisch werkende jeugdhulpverlener

Solistisch werkende jeugdhulpverleners zijn niet verantwoordingsplichtig. Een solistisch werkende jeugdhulpverlener is iemand die als zelfstandige zonder personeel jeugdhulp verleent. Iemand wordt wettelijk alleen als een solistisch werkende jeugdhulpverlener gezien in de volgende twee situaties:

  • u bent een zelfstandige zonder personeel (zzp-er; natuurlijke persoon of eenmansbedrijf (dit is inclusief een Eenmans BV), dat wil zeggen dat eigendom én uitvoering volledig bij één natuurlijk persoon liggen;
  • u bent een onderdeel van een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen die allemaal individueel geregistreerd staan bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), zelfstandig en alleen de jeugdhulp verlenen, zelfstandig factureren en zelfstandig belastingaangifte doen.

In alle andere situaties is er sprake van verantwoordingsplicht en moet een jeugdhulpaanbieder zich vereenvoudigd of volledig verantwoorden. Dit geldt voor rechtsvormen zoals NV’s, stichtingen, verenigingen, Coöperaties, BV’s, maatschappen, vennootschappen onder firma (v.o.f.’s) en commanditaire vennootschappen (cv’s).
Dit geldt ook voor de natuurlijke persoon die voor de daadwerkelijke verlening van jeugdhulp een of meer derden inschakelt en de jeugdhulp door die derden laat verlenen.

Jeugdhulpaanbieder met onderwijscomponent

Sommige jeugdhulpaanbieders leveren ook zorg en/of onderwijs. Deze combinatie-instellingen leveren 1 jaarverantwoording aan. De vragen en tabellen staan voor u klaar in DigiMV. De meeste vragen en tabellen vult u eenmaal in. Een aantal vragen is specifiek per sector.

Onder een jeugdhulpaanbieder met een onderwijscomponent wordt verstaan een rechtspersoon die twee opeenvolgende boekjaren een groter aandeel in de netto-omzet aan jeugdhulpbaten heeft dan aan onderwijsbaten.

Indien de baten jeugdhulp een groter aandeel in de netto-omzet is dan baten onderwijs dan is de Regeling Jeugdwet van toepassing.

Toezicht en handhaving

De IGJ is voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen verantwoordelijk voor toezicht en handhaving.

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die voor u van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.

Hoe levert u de informatie aan in DigiMV?

Nu u weet welke gegevens u al dan niet moet invullen en aanleveren in DigiMV, kunt u verder met de volgende stap bij het aanleveren van de Jaarverantwoording Jeugd: