Jaarrekening jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

De jaarrekening bevat het financiële resultaat en vermogen aan het eind van het verslagjaar. Daarnaast moeten vanuit de Wet normering topinkomens (WNT) de bezoldigingsgegevens van alle topfunctionarissen worden opgenomen in uw jaarrekening. Ook bevat de jaarrekening een accountantsverklaring.

Jaarrekening

De jaarrekening bevat in ieder geval:

 • de balans met toelichting;
 • de winst- en verliesrekening met toelichting;
 • de grondslagen;
 • gegevens in het kader van de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening moet voldoen aan richtlijn RJ 655 voor Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving:

U levert de jaarrekening aan als pdf in DigiMV. DigiMV vraagt bovendien om informatie uit de hoofdposten. U vult deze gegevens apart in.

Accountantscontrole

De jaarrekening moet gecontroleerd zijn door uw accountant (AA of RA). Dit is of een controleverklaring of een samenstellingsverklaring of een beoordelingsverklaring. Welke accountantsverklaring van toepassing is, hangt af van de grote van uw organisatie. U levert het document als pdf aan bij uw jaarrekening.

Controleer uw jaarrekening op persoonsgegevens

Uw jaarrekening mag behalve de namen en de bezoldiging van topbestuurders (in het kader van WNT) geen persoonsgegevens bevatten. Gegevens zoals geboortedata, BSN-nummers of namen en/of salarisgegevens van werknemers, onderaannemers of patiënten moeten altijd verwijderd worden voordat u het document uploadt via DigiMV.

Documenten die niet voldoen als jaarrekening

Een jaarrekening moet voldoen aan de eerder genoemde richtlijn. De onderstaande (soorten van) documenten mogen niet aangeleverd worden als jaarrekening.

 • Concept jaarrekening;
 • Verkorte balans in de zin van het Burgerlijk wetboek (395a);
 • Uitdraai of kopie financiële gegevens uit DigiMV;
 • Belastingaangifte;
 • Fiscaal rapport of fiscale jaarrekening;
 • Uitdraai grootboekoverzicht;
 • Brief aan minister.

Dit is geen volledige opsomming.