Voornemen verruiming openbaarmakingstermijnen openbare jaarverantwoording voor deel nieuwe verantwoordingsplichtigen

Met de op 1 januari 2022 in werking getreden Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (AWtza) is de openbare jaarverantwoording verplicht geworden voor álle zorgaanbieders. Minister Helder heeft laten weten dat zij al bestaande zorgaanbieders die behoren tot de nieuwe groep en die de jaarverantwoording voor het eerst moeten gaan openbaren, meer tijd wil geven voor het openbaren (verruiming openbaarmakingstermijn) van hun jaarverantwoording voor de boekjaren 2022 en 2023.

Voor wie geldt de verruiming?

 • Zorgaanbieders die al zorg leverden vóór 1 januari 2022, maar nog geen financiële verantwoording over boekjaar 2021 openbaar dienden te maken (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) of andere wet- en regelgeving).

Voor wie geldt de verruiming niet?

 • Zorgaanbieders die ná 1 januari 2022 onder de nieuwe wetgeving zijn gestart met aanbieden van zorg (nieuw opgerichte zorgaanbieders);
 • Zorgaanbieders die over boekjaar 2021 een financiële verantwoording openbaar dienden te maken (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) of andere wet- en regelgeving).

Voor deze doelgroepen geldt de reguliere aanleverdatum van 1 juni. Uitzondering hierop zijn, de zorgaanbieders die een jaarrekening opstellen op grond van de Provinciewet of Gemeentewet. Zij maken de jaarverantwoording uiterlijk 15 juli openbaar.

Wat houdt de verruiming in?

Met de verruiming van de openbaarmakingstermijnen wil de minister meer tijd en ruimte geven aan de betreffende zorgaanbieders en hun financiële dienstverleners om hun bedrijfsvoering aan te laten sluiten bij de vereisten van de jaarverantwoordingsplicht. De verruiming is tijdelijk en geldt alleen voor de komende 2 boekjaren.

 • De jaarverantwoording over boekjaar 2022 moet voor 31 december 2023 openbaar worden gemaakt (dit was voor 1 juni 2023).
 • Over boekjaar 2023 moet de openbaarmaking voor 1 oktober 2024 zijn gebeurd (dit was voor 1 juni 2024).

De verruiming is op dit moment nog een voornemen, omdat de vereiste wetgeving hiervoor nog behandeld moet worden. De zorgaanbieders die in aanmerking komen voor de verruiming mogen in de praktijk wel al uitgaan van de voorgenomen verruiming.

Overzicht welke aanlevertermijnen per groep

Groep Situatie Uiterlijke aanleverdatum 2023 Uiterlijke aanleverdatum 2024

1) Bestaande aanbieders zorg

 • boden al zorg aan vóór 1 januari 2022;
 • vóór 1 januari 2022  nog niet verplicht om financiële verantwoording te openbaren
 • vanaf 1 januari 2022 verantwoordingsplichtig .

30 dec 2023

30 sept 2024

2) Bestaande aanbieders zorg-,jeugd en Veilig Thuis-organisaties

 • boden zorg aan vóór 1 januari 2022;
 • vóór 1 januari 2022 al wel verplicht om financiële verantwoording te openbaren

31 mei 2023

31 mei 2024

3) Nieuwe aanbieders zorg-, jeugd en Veilig Thuis-organisaties

 • 1 januari 2022 gestart met zorg aanbieden
 • vanaf 1 januari 2022 verantwoordingsplichtig

 31 mei 2023

31 mei 2024

4) Bestaande of nieuwe aanbieders die een jaarrekening opstellen op grond van de Provinciewet of Gemeentewet

Verbijzondering binnen groep 2 en 3

15 juli 2023

15 juli 2024

Voor wie geldt de jaarverantwoordingsplicht vanaf boekjaar 2022?

De verplichte openbare jaarverantwoording voor zorgaanbieders is geregeld in de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De verantwoordingsplicht geldt voor alle zorgaanbieders die (deels) betaald worden uit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of VWS-subsidie. Daarnaast geldt de verantwoordingplicht ook voor jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. Dit is geregeld in de Jeugdwet en de Wmo. De verantwoordingsplicht geldt voor zowel hoofdaannemers als onderaannemers.

Uitzondering voor zzp’er

Zzp’ers (ook bekend als ‘solist’), hoeven geen jaarverantwoording openbaar te maken. Met zzp’er wordt bedoeld iemand die - zelfstandig of in opdracht van een zorgaanbieder - zorg verleent, de zorgverlening niet uitbesteedt en geen personeel in dienst heeft. Let op! Met zzp’er of solist wordt geen eenmanszaak bedoeld. Aanbieders met als rechtsvorm ‘Eenmanszaak’ zijn wel verantwoordingsplichtig.

Uitstel

Voor de groep zorgaanbieders waar de verruiming voor geldt is het niet mogelijk uitstel aan te vragen.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over hoe u de jaarverantwoording kunt aanleveren (openbaar maken) en welke informatie u moet aanleveren in uw situatie. Bekijk het stappenplan over het 'wat en hoe' aanleveren van de jaarverantwoording.

Vragen?

Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum. Gebruik hiervoor bij voorkeur het contactformulier. Wij kunnen u dan vaak het snelst en het best helpen bij uw vraag.