Uitzonderingen op de jaarverantwoordingsplicht voor zorgaanbieders

In het Wijzigingsbesluit Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg staan precies de categorieën van zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de eis om zich jaarlijks te verantwoorden door een jaarverantwoording openbaar te maken.

De volgende categorieën van zorgaanbieders zijn uitgezonderd van de openbare jaarverantwoordingsplicht:

  • zorgaanbieders die uitsluitend zorg verlenen die niet wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) of VWS-subsidie;
  • zorgaanbieders die zorg verlenen die wordt gefinancierd vanuit de Zvw of Wlz, maar uitsluitend ondersteunende werkzaamheden verrichten die ver verwijderd zijn van de kern van zorgverlening, zoals (zittend) vervoer, schoonmaak, levering van bepaalde roerende voorzieningen en mobiliteitshulpmiddelen, catering, bedrijven die verblijf voor medisch specialistische zorg buiten een ziekenhuis aanbieden en leveranciers van elektriciteit;
  • zorgaanbieders die uitsluitend een factureringsbedrijf zijn;

  • natuurlijke personen die geen zorg doen verlenen, zoals werknemers en zelfstandigen zonder personeel;

  • individuele maten en vennoten die zorg doen verlenen in het kader van een maatschap of vennootschap waarvan zij maat of vennoot zijn.