Zorg, jeugdhulp & onderwijs

Als er sprake is van één rechtspersoon, waarbinnen meerdere bedrijfsonderdelen (zorg, jeugdhulp of onderwijs) zijn ondergebracht, dan gelden de regels voor het grootste bedrijfsonderdeel.

Er zijn vier categorieën van zorgaanbieders Zorg, Jeugdhulp & Onderwijs te onderscheiden die u via de inhoudsopgave hieronder kunt aanklikken.

Zorgaanbieder (inclusief combinatie-instelling zorg en jeugdhulp) met een onderwijscomponent

Onder een zorgaanbieder (inclusief combinatie-instelling zorg en jeugdhulp) met een onderwijscomponent wordt verstaan een rechtspersoon die twee opeenvolgende jaren een groter aandeel in de netto-omzet aan zorg- of jeugdhulpbaten heeft dan aan onderwijsbaten.

Wat moet u invullen en aanleveren in DigiMV?

Indien de baten zorg of jeugdhulp een groter aandeel in de netto-omzet is dan baten onderwijs dan is de Regeling openbare jaarverantwoording WMG van toepassing. 

Deze categorie zorgaanbieders verantwoorden zich volgens de regels voor:

Jeugdhulpaanbieder met onderwijscomponent

Onder een jeugdhulpaanbieder met een onderwijscomponent wordt verstaan een rechtspersoon die twee opeenvolgende boekjaren een groter aandeel in de netto-omzet aan jeugdhulpbaten heeft dan aan onderwijsbaten.

Wat moet u invullen en aanleveren in DigiMV?

Indien de baten jeugdhulp een groter aandeel in de netto-omzet is dan baten onderwijs dan is de Regeling Jeugdwet van toepassing.

Zie pagina Jeugdhulpaanbieders voor meer informatie.

Onderwijsinstelling met een zorg- of jeugdhulpcomponent

Onder een onderwijsinstelling met een zorg- of jeugdhulpcomponent wordt verstaan een rechtspersoon die twee opeenvolgende jaren een groter aandeel in de netto-omzet aan onderwijsbaten heeft dan aan zorg- of jeugdhulpbaten.

Indien de baten onderwijs een groter aandeel in de netto-omzet heeft dan baten zorg of jeugdhulp dan is de Regeling jaarverslaggeving onderwijs van toepassing.

Wat moet u invullen en aanleveren in DigiMV?

U hoeft via DigiMV geen gegevens of andere informatie openbaar te maken. 

De gegevens worden aangeleverd bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op de in artikel 5 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs bepaalde wijze.

Academisch ziekenhuis

Wat moet u invullen en aanleveren in DigiMV?

Een academisch ziekenhuis verantwoordt zich altijd door het openbaar maken van een jaarverantwoording als bedoeld in artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). 

In aanvulling op de Regeling openbare jaarverantwoording WMG voegt een academisch ziekenhuis financiële gegevens betreffende de rijksbijdrage van de werkplaatsfunctie naar de verdeelmodel van die bijdrage toe aan de toelichting op de jaarrekening van de zorgaanbieder.

De overige bepalingen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs zijn niet van toepassing op academische ziekenhuizen. Zie voor meer informatie artikel artikel 5a, derde lid, van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Hoe levert u de informatie aan in DigiMV?

Nu u weet welke gegevens u moet invullen en aanleveren in DigiMV, kunt u verder met de volgende stap bij het aanleveren van de jaarverantwoording: