Academisch ziekenhuis

Wat moet u invullen en aanleveren in DigiMV?

Een academisch ziekenhuis verantwoordt zich altijd door het openbaar maken van een jaarverantwoording als bedoeld in artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). 

In aanvulling op de Regeling openbare jaarverantwoording WMG voegt een academisch ziekenhuis financiële gegevens betreffende de rijksbijdrage van de werkplaatsfunctie naar de verdeelmodel van die bijdrage toe aan de toelichting op de jaarrekening van de zorgaanbieder.

De overige bepalingen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs zijn niet van toepassing op academische ziekenhuizen. Zie voor meer informatie artikel artikel 5a, derde lid, van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Hoe levert u de informatie aan in DigiMV?

Nu u weet welke gegevens u moet invullen en aanleveren in DigiMV, kunt u verder met de volgende stap bij het aanleveren van de jaarverantwoording: