Uitstel en handhaving

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de jaarlijkse verantwoordingsverplichting. 

De NZa houdt toezicht op de openbare jaarverantwoording door zorgaanbieders en combinatie-instellingen.
De IGJ houdt toezicht op de  jaarverantwoording door de jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties.

De NZa kan, indien er bijzondere omstandigheden zijn die ertoe leiden dat de zorgaanbieder de openbare jaarverantwoording niet (tijdig) kan openbaar maken, coulance betrachten bij de handhaving.
Bij de IGJ kan in geval van overmacht voor 1 april uitstel worden gevraagd via een formulier op de website.

Handhaving Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) heeft een deel van de handhavingstaken overgenomen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De NZa houdt vanaf verslagjaar 2021 toezicht op de naleving van de openbare jaarverantwoordingsplicht door de zorgaanbieder en heeft hiervoor haar eigen handhavingsinstrumenten op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
Voor combinatie-instellingen hebben de NZa en de IGJ afgesproken dat handhaving in beginsel door de NZa zal plaatsvinden.
De NZa heeft de mogelijkheid om een aanwijzing te geven, een last onder dwangsom of een boete op te leggen.
Bij zorgaanbieders kan het Openbaar Ministerie kiezen voor strafrechtelijke afdoening in plaats van handhaving via het bestuursrecht door de NZa.

Voor meer informatie over de handhaving: zie de website van de NZa.

Uitstel

De openbaarmaking van de jaarverantwoording moet vóór 1 juni volgend op het boekjaar plaatsvinden . Indien er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u zich niet voor 1 juni kan verantwoorden, kunt u contact opnemen met de NZa.
Informatie hierover zal worden opgenomen in de beleidsregels van de NZa, die op www.nza.nl worden gepubliceerd.

Handhaving Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De IGJ doet de handhaving bij jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties.
Uitstel kan in geval van overmacht vóór 1 april bij de IGJ worden ingediend via meldpunt@igj.nl door het invullen van het formulier Uitstel jaarverantwoording.
De IGJ kan zonodig een last onder dwangsom opleggen.
Voor meer informatie over de handhaving: zie de website van de IGJ.

Wat als een zorgaanbieder grote fouten heeft gemaakt in de ingediende jaarverantwoording?

Met ingang van verslagjaar 2021 kan een zorgaanbieder een eenmaal in DigiMV ingediende jaarverantwoording niet meer corrigeren of vervangen. Wanneer u na het indienen van uw jaarverantwoording een grote fout, een zogenoemd 'ernstig gebrek', constateert moet u direct via DigiMV daarvan een melding doen (désaveuverklaring). De ingediende jaarverantwoording blijft met de fout(en) gepubliceerd op www.jaarverantwoordingzorg.nl. De melding wordt eveneens gepubliceerd bij uw jaarverantwoording.