Uitstel en handhaving

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de jaarlijkse verantwoordingsverplichting. De NZa houdt toezicht op de openbare jaarverantwoording door zorgaanbieders en combinatie-instellingen. De IGJ houdt toezicht op de  jaarverantwoording door de jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. In geval van bijzondere omstandigheden of overmacht kan uitstel worden aangevraagd.
 

Jaarverantwoording 2021

Het aanleveren van de jaarverantwoording over 2021 moet vóór 1 juni 2022 gebeuren. De aanleverplicht over 2021 geldt voor alle zorgaanbieders die deze verplichting ook al onder de Wtzi hadden. Voor combinatie-instellingen hebben de NZa en de IGJ afgesproken dat handhaving in beginsel door de NZa zal plaatsvinden.

Handhaving Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) heeft een deel van de handhavingstaken overgenomen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Vanaf 2022 (verslagjaar 2021) houdt de NZa toezicht op de aanlevering van de jaarverantwoording zorg (WMG). Op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa handhavingsinstrumenten. Zo heeft de NZA de mogelijkheid om een aanwijzing te geven, een last onder dwangsom of een boete op te leggen. Bij zorgaanbieders kan het Openbaar Ministerie kiezen voor strafrechtelijke afdoening in plaats van handhaving via het bestuursrecht door de NZa.

Zie voor verslagjaar 2021 de Beleidsregel Handhaving openbaarmaking jaarverantwoording overgangsjaar 2021 TH/BR-034.

Voor meer informatie over de handhaving: zie de website van de NZa.

Uitstel

De openbaarmaking van de jaarverantwoording moet altijd vóór 1 juni volgend op het boekjaar plaatsvinden. Bij (uitzonderlijke) overmacht kunt u om uitstel vragen bij de NZa. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij een faillissement. Bent u een Wmg-zorgaanbieder of een combinatie-instelling? Dien dan uw uitstelverzoek vóór 1 april 2022 via het online uitstelformulier van de NZA. Heeft u in 2021 alleen hulp in de zin van de Jeugdwet of de Wmo (VeiligTthuis) geleverd? Dan vraagt u uitstel aan bij de IGJ. 

Toezicht en handhaving Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

De IGJ doet de handhaving bij jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties. De IGJ kan zonodig een last onder dwangsom opleggen bij het niet  (op tijd) aanleveren van de jaarverantwoording 

Uitstel

De openbaarmaking van de jaarverantwoording moet altijd vóór 1 juni volgend op het boekjaar plaatsvinden. Bij (uitzonderlijke) overmacht kunt u om uitstel vragen bij de IGJ. Voor het indienen van een uitstelverzoek vult u het formulier Uitstel jaarverantwoording in. Dit formulier stuurt u op naar meldpunt@igj.nl. Meer informatie over de handhaving vindt u op de website van de IGJ.

Wat als er een grote fout zit in de ingediende jaarverantwoording?

Met ingang van verslagjaar 2021 is het niet meer mogelijk een eenmaal in DigiMV ingediende jaarverantwoording te corrigeren of vervangen. Wanneer u na het indienen van uw jaarverantwoording een grote fout, een zogenoemd 'ernstig gebrek', constateert moet u direct via DigiMV daarvan een melding doen (désaveuverklaring). De ingediende jaarverantwoording blijft met de fout(en) gepubliceerd op www.jaarverantwoordingzorg.nl. De melding wordt eveneens gepubliceerd bij uw jaarverantwoording.