Jaarverantwoording Veilig Thuis-organisaties

Veilig Thuis-organisaties (de advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling) leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties. De jaarverantwoording bestaat uit het invullen van vragenlijsten in DigiMV, een jaarrekening met accountantsverklaring en een maatschappelijk verslag.

Wie is verantwoordelijk voor de jaarverantwoording

Organisaties voor Veilig Thuis leggen zelf verantwoording af. Dat is verplicht volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In de tabel Jaarverantwoording Veilig Thuis-instellingen staat wie wanneer verantwoording moet afleggen. En uit welke onderdelen de jaarverantwoording bestaat voor de verschillende typen organisaties.

Jaarverantwoording Veilig Thuis

De jaarverantwoording van Veilig Thuis-organisaties bestaat uit drie onderdelen:

  • jaardocument (vragenlijsten in DigiMV);
  • jaarrekening;
  • maatschappelijk verslag.

Vragenlijsten in DigiMV

De vragenlijsten in DigiMV gaan over onderwerpen als  bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie.

Sommige vragenlijsten gaan over de hele organisatie, ook als deze meer zorg of diensten biedt dan Veilig Thuis. Andere vragen gaan specifiek over Veilig Thuis. DigiMV geeft telkens aan op welk organisatieniveau de gegevens ingevuld moet worden.

Uitgebreide informatie over de jaarverantwoording en alle vragen gegevens die u moet aanleveren vindt u in het document Jaarverantwoording Veilig Thuis 2017.

Maatschappelijk verslag

In het maatschappelijk verslag doet u in uw eigen woorden verslag over het afgelopen jaar. Het maatschappelijk verslag bevat informatie over:

  • de uitgangspunten van de verslaggeving;
  • het profiel van de organisatie;
  • bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap;
  • beleid, inspanningen en prestaties.

Alle onderwerpen waaraan u aandacht moet besteden, staan in de Jaarverantwoording Veilig Thuis 2016. U kunt uw eigen hoofdstukindeling gebruiken, en eventueel meer dan de genoemde onderwerpen opnemen.

Het maatschappelijk verslag vervangt het jaarverslag dat op grond van het Burgerlijk Wetboek (BW) opgesteld wordt. Het maatschappelijk verslag moet voldoen aan de eisen die het BW (titel 9, artikel 390), de Raad voor de Jaarverslaggeving (richtlijn 400 Jaarverslag) en uw eigen statuten aan het verslag stellen

U levert het maatschappelijk verslag aan in DigiMV als pdf.

Jaarrekening en accountantsverklaring

Informatie over het opstellen en aanleveren van de jaarrekening vindt u bij Jaarrekening Jeugdhulpinstellingen. In de jaarrekening moeten ook de de bezoldingingsgegevens van alle topfunctionarissen (WNT-gegevens) worden opgenomen.