Jaarverantwoording Jeugd

De jaarverantwoording van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen bestaat uit twee onderdelen: het aanleveren van verantwoordingsgegevens en een jaarrekening met een accountantsverklaring.

Welke organisaties?

Binnen de Jeugdwet leggen deze organisaties jaarlijks verantwoording af:

  • jeugdhulpaanbieders;
  • jeugdbescherming/reclassering (gecertificeerde instellingen);
  • particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen.

Solistisch werkende jeugdhulpverlener

Een solistisch werkende jeugdhulpverlener is niet verantwoordingsplichtig.
Een solistisch werkende jeugdhulpverlener is iemand die als zelfstandige zonder personeel jeugdhulp verleent. Iemand wordt wettelijk alleen als een solistisch werkende jeugdhulpverlener gezien in de volgende twee situaties:

  • u bent een zelfstandige zonder personeel (zzp-er; natuurlijke persoon of eenmansbedrijf (dit is inclusief een Eenmans BV), dat wil zeggen dat eigendom én uitvoering volledig bij één natuurlijk persoon liggen;
  • u bent een onderdeel van een samenwerkingsverband van meerdere natuurlijke personen die allemaal individueel geregistreerd staan bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), zelfstandig en alleen de jeugdhulp verlenen, zelfstandig factureren en zelfstandig belastingaangifte doen.

In alle andere situaties is er sprake van verantwoordingsplicht en moet een jeugdhulpaanbieder zich vereenvoudigd of volledig verantwoorden. Dit geldt voor rechtsvormen zoals NV’s, stichtingen, verenigingen, Coöperaties, BV’s, maatschappen, vennootschappen onder firma (v.o.f.’s) en commanditaire vennootschappen (cv’s).
Dit geldt ook voor de natuurlijke persoon die voor de daadwerkelijke verlening van jeugdhulp een of meer derden inschakelt en de jeugdhulp door die derden laat verlenen.

Vereenvoudigd verantwoorden?

Micro jeugdhulpaanbieders mogen vereenvoudigd verantwoorden. U hoeft dan minder gegevens aan te leveren. Controleer of u voor vereenvoudigde jaarverantwoording in aanmerking komt.

Jaarverantwoording combinatie-instellingen

Sommige jeugdhulpaanbieders leveren ook zorg en/of onderwijs. Deze combinatie-instellingen leveren 1 jaarverantwoording aan. De vragen en tabellen staan voor u klaar in DigiMV. De meeste vragen en tabellen vult u eenmaal in. Een aantal vragen is specifiek per sector.

Jaarverantwoording jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

De jaarverantwoording voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen bestaat uit drie onderdelen:

Alle onderdelen worden aangeleverd in DigiMV.

Vragenlijsten DigiMV

De vragenlijsten in DigiMV gaan over onderwerpen als  bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. Uitgebreide informatie over de jaarverantwoording en een overzicht van veelgestelde vragen vindt u in de modeljaardocumenten.

Jaarrekening Jeugd

De jaarrekening bevat het financiële resultaat en vermogen aan het eind van het verslagjaar. Daarnaast moeten vanuit de Wet normering topinkomens (WNT) de bezoldigingsgegevens van alle topfunctionarissen worden opgenomen in uw jaarrekening. Ook bevat de jaarrekening een accountantsverklaring. Zie voor meer informatie Jaarrekening jeugdhulpaanbieders.

Jaardocument Jeugd 2021

U kunt hetzelfde document gebruiken als vorig jaar, dus het Jaardocument voor Zorg en Jeugd 2020.

Let op: de vragen in dit document die gaan over Jeugd in 2021 zijn onveranderd.
Maar in dit jaardocument staan ook ('oude') vragen voor zorginstellingen, die u kunt negeren. In DigiMV krijgt u automatisch alleen de vragen met betrekking tot het domein Jeugd.