Jaarrekening Jeugdhulpaanbieders

De jaarrekening is het financiële onderdeel van de jaarverantwoording. Modeljaarrekeningen van het CIBG maken het invullen en aanleveren makkelijker.

Jaarrekening

De jaarrekening is een verplicht onderdeel van de jaarverantwoording. De jaarrekening bevat in ieder geval:

 • de balans met toelichting;
 • de winst- en verliesrekening met toelichting;
 • de grondslagen;
 • gegevens in het kader van de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening moet voldoen aan deze richtlijnen:

 • richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving:
  • RJ 640 voor organisaties zonder winststreven
  • RJ 655 voor zorginstellingen.

U kunt de jaarrekening op 2 manieren opstellen:

 • u gebruikt een modeljaarrekening van het CIBG;
 • u gebruikt een eigen model jaarrekening of dat van uw administratiekantoor of accountantskantoor.

In beide gevallen levert u de jaarrekening aan als pdf in DigiMV. DigiMV vraagt bovendien om informatie uit de hoofdposten. Gebruikt u een modeljaarrekening, dan neemt DigiMV deze informatie rechtstreeks over. Gebruikt u eigen model, dan vult u deze gegevens apart in.

Accountantscontrole

De jaarrekening moet gecontroleerd zijn door uw accountant (AA of RA). Dit is of een controleverklaring of een samenstellingsverklaring of een beoordelingsverklaring. Welke verklaring van toepassing is, hangt af van de grote van uw organisatie. U levert het document als pdf aan bij uw jaarrekening.

Gecertificeerde jeugdinstelling

Instellingen voor jeugdreclassering en/of jeugdbescherming (gecertificeerde instelling) die voldoen aan de criteria voor een micro-onderneming kunnen volstaan met een samenstellingsverklaring.

Controleer uw jaarrekening op persoonsgegevens

Uw jaarrekening mag behalve de namen en de bezoldiging van topbestuurders (in het kader van WNT) geen persoonsgegevens bevatten. Gegevens zoals geboortedata, BSN-nummers of namen en/of salarisgegevens van werknemers, onderaannemers of patienten moeten altijd verwijderd worden voordat u het document up-load via DigiMV.

Modeljaarrekening voor jeugdhulpinstellingen

Het CIBG heeft een modeljaarrekening beschikbaar.  Deze modeljaarrekening voldoet aan de richtlijnen.

Aanleveren via modeljaarrekening

Bij onderdeel D in DigiMV moeten de gegevens van de hoofdposten uit de jaarrekening ingevuld worden. Gebruikt u een modeljaarrekening, dan neemt DigiMV deze gegevens over via een uploadtool. Deze tool vindt u onder het statusoverzicht in MijnDigiMV.

Belangrijke informatie:

 • controleer na aanleveren altijd de geuploade gegevens;
 • eigen velden toevoegen aan een modeljaardocument kan, maar wijzig de bestaande velden niet. Informatie wordt dan mogelijk verkeerd of niet overgenomen;
 • gebruikt u uw eigen jaarrekening of het model van uw administratiekantoor of accountantskantoor? Dan neemt DigiMV maar in beperkte mate rechtstreeks gegevens over. U moet de hoofdpostgegevens bij onderdeel D dan (deels) handmatig invullen.

Modeljaarrekening Veilig Thuis

Voor Veilig Thuis-instellingen type 1 en 3 heeft het CIBG geen modeljaarrekeningen beschikbaar. En dus ook geen uploadtool in DigiMV.

Voor instellingen voor Veilig Thuis die ook hulp of zorg bieden op grond van de Jeugdwet of WTZi (Wlz/Zvw) zijn wel modeljaarrekeningen beschikbaar. Deze instellingen kunnen dus gebruik maken van de uploadtool. De jaarrekening plus accountantsverklaring kunt u als pdf aanleveren via het tabblad Deponeren in DigiMV.

Documenten die niet voldoen als jaarrekening

Een jaarrekening moet voldoen aan de eerder genoemde richtlijnen. De onderstaande (soorten van) documenten mogen niet aangeleverd worden als jaarrekening.

 • Concept jaarrekening;
 • Verkorte balans in de zin van het Burgerlijk wetboek (395a);
 • Uitdraai of kopie financiële gegevens uit DigiMV;
 • Belastingaangifte;
 • Fiscaal rapport of fiscale jaarrekening;
 • Uitdraai grootboekoverzicht;
 • Brief aan minister.

Dit is geen volledige opsomming.