Jaarverantwoording Regionale Ambulancevoorzieningen

Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) leggen sinds 2017 verantwoording af. Zij doen dit door een jaarrekening of jaarstukken met een controleverklaring van de accountant en gegevens over o.a. geweldsmeldingen jegens medewerkers, werkzame personen, capaciteit en productie via het CIBG aan te leveren en openbaar te maken.

De aanlevering en openbaarmaking verloopt via het aanleverportaal DigiMV en de website jaarverantwoordingzorg.nl.

De jaarrekening of jaarstukken

De eisen waar uw jaarrekening of jaarstukken aan moet voldoen hangt af van de rechtspersoonlijkheid van uw onderneming.

Regionale Ambulancevoorziening met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid 

(bijvoorbeeld BV`s, stichtingen, verenigingen)

De jaarrekening die u via DigiMV moet aanleveren moet voldoen aan:

  • de Regeling Openbare Jaarverantwoording WMG;
  • Titel 9, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de afdelingen 1, 11 en 12, een en ander voor zover niet anders is bepaald.
  • de Richtlijnen voor de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder hoofdstuk 655;
  • ook moet uw jaarrekening WNT-gegevens bevatten.

Regionale Ambulancevoorziening met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid

U stelt jaarstukken ingevolge het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten op. Het onderdeel jaarrekening levert u aan via DigiMV.

Deze jaarrekening moet voldoen aan:

Geconsolideerde jaarverslaggeving is niet toegestaan

Het aanleveren van een geconsolideerde jaarrekening van het hoofd van een groep waarvan de Regionale Ambulancevoorziening deel uit maakt, is niet toegestaan. De jaarrekening moet van uw Regionale Ambulancevoorziening zelf zijn.

De controleverklaring

Deze moet zijn opgesteld door een AA- of RA-accountant. De verklaring moet ondertekend zijn met de naam van de accountant (was getekend versie) met eventueel een stempel. Alleen een stempel is onvoldoende. Handtekening mag, maar is niet vereist.

Controleer uw jaarrekening op persoonsgegevens

Uw jaarrekening mag behalve de namen en de bezoldiging van topbestuurders (in het kader van WNT) geen persoonsgegevens bevatten. Gegevens zoals geboortedata, BSN-nummers of namen en/of salarisgegevens van werknemers, onderaannemers of patienten moeten altijd verwijderd worden voordat u het document up-load via DigiMV.

Aanleveren jaarrekening

Via het digitale aanleverportaal DigiMV levert u de jaarrekening of jaarstukken en de controleverklaring aan. Voor toegang tot DigiMV heeft u eHerkenning (beveiligingsniveau 2+) nodig. Meer informatie over het aanleveren vindt u onder Wat en Hoe.

Wilt u gebruik maken van de modeljaarrekening? Kiest u dan de modeljaarrekening Zorg volledige verantwoording. Let erop: u dient de extra jaarrekening post RAV 2018 toe te voegen aan uw jaarrekening. Kijkt u hiervoor bij de Jaardocumenten en Modeljaarrekeningen.

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die voor u als zorgaanbieder van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.