Jaarverantwoording Zorginstellingen

De jaarverantwoording van zorginstellingen bestaat meestal uit het invullen van verantwoordingsgegevens in DigiMV en het aanleveren van een jaarrekening met accountantsverklaring en gegevens over topinkomens. Sommige kleine zorgaanbieders hoeven minder gegevens aan te leveren.

Vereenvoudigd verantwoorden?

Kleine zorgaanbieders mogen vereenvoudigd verantwoorden. U hoeft dan minder gegevens aan te leveren. Controleer of u voor vereenvoudigde jaarverantwoording in aanmerking komt.

Jaarverantwoording combinatie-instellingen

Sommige zorginstellingen leveren ook jeugdhulp. Deze combinatie-instellingen leveren 1 jaarverantwoording aan. De vragen en tabellen staan voor u klaar in DigiMV. De meeste vragen en tabellen vult u eenmaal in. Een aantal vragen zijn specifiek per sector.

Jaarverantwoording zorginstellingen

De jaarverantwoording van zorginstellingen bestaat uit 2 onderdelen:

  • het invullen van vragenlijsten in DigiMV;
  • het aanleveren van een jaarrekening en accountantsverklaring;

Vragenlijsten in DigiMV

In DigiMV vult u verantwoordingsgegevens in over bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. U moet ook gegevens aanleveren over een aantal hoofdposten uit de jaarrekening(en).

Uitgebreide informatie over de jaarverantwoording vindt u in de publicatie Jaarverantwoording 2017 Zorginstellingen en Jeugd.

Jaarrekening

De jaarrekening bevat het financiële resultaat en vermogen aan het eind van het verslagjaar. Daarnaast moeten vanuit de Wet normering topinkomens (WNT) de bezoldigingsgegevens van alle topfunctionarissen worden opgenomen in uw jaarrekening. Ook bevat de jaarrekening een accountantsverklaring. Zie voor meer informatie Jaarrekening Zorginstellingen.