Jaarverantwoording Zorgaanbieders

De jaarverantwoording van zorgaanbieders bestaat meestal uit het invullen van verantwoordingsgegevens in DigiMV, het aanleveren van een jaarrekening met accountantsverklaring en gegevens over topinkomens. Sommige micro zorgaanbieders hoeven minder gegevens aan te leveren.

Inhoud openbare jaarverantwoording verslagjaar 2021

Voor de inhoud van de openbare jaarverantwoording over verslagjaar 2021 moeten de inhoudelijke bepalingen van de Regeling verslaggeving WTZi worden toegepast. Voor meer gedetailleerde informatie over de inhoud van de openbare jaarverantwoording over verslagjaar 2021 wordt verwezen naar de brochure Openbare jaarverantwoording over de bedrijfsvoering van zorgaanbieders.

Vereenvoudigd verantwoorden?

Micro zorgaanbieders mogen vereenvoudigd verantwoorden. U hoeft dan minder gegevens aan te leveren. Controleer of u voor vereenvoudigde jaarverantwoording in aanmerking komt.

Let op! Verslagjaar 2021 is het laatste jaar dat een zorgaanbieder of combinatie-instelling zich vereenvoudigd kan verantwoorden. Vanaf 2022 geldt een nieuw verantwoordingsregime.

Jaarverantwoording combinatie-instellingen

Sommige zorgaanbieders leveren ook jeugdhulp. Deze combinatie-instellingen leveren 1 jaarverantwoording aan. De vragen en tabellen staan voor u klaar in DigiMV. De meeste vragen en tabellen vult u eenmaal in. Een aantal vragen is specifiek per sector.

Jaarverantwoording zorgaanbieders

De jaarverantwoording van zorgaanbieders bestaat uit twee onderdelen:

  • het invullen van vragenlijsten in DigiMV;
  • het aanleveren van een jaarrekening en accountantsverklaring.

Vragenlijsten in DigiMV

In DigiMV vult u verantwoordingsgegevens in over bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. U moet ook gegevens aanleveren over een aantal hoofdposten uit de jaarrekening(en).

Uitgebreide informatie over de jaarverantwoording vindt u in de Brochure ‘Openbare jaarverantwoording over de bedrijfsvoering van zorgaanbieders’.

Jaarrekening

De jaarrekening bevat het financiële resultaat en vermogen aan het eind van het verslagjaar. Daarnaast moeten vanuit de Wet normering topinkomens (WNT) de bezoldigingsgegevens van alle topfunctionarissen worden opgenomen in uw jaarrekening. Ook bevat de jaarrekening een accountantsverklaring. Zie voor meer informatie Jaarrekening Zorgaanbieders.