Jaarrekening Zorgaanbieders

De jaarrekening is het financiële onderdeel van de jaarverantwoording. De modeljaarrekeningen van het CIBG maken het invullen en aanleveren makkelijker.

Jaarrekening

De jaarrekening is een verplicht onderdeel van de jaarverantwoording. De jaarrekening bevat in ieder geval:

 • de balans met toelichting;
 • de winst- en verliesrekening met toelichting;
 • de grondslagen;
 • gegevens in het kader van de Wet normering topinkomens (WNT).

De jaarrekening moet voldoen aan deze richtlijnen:

Accountantscontrole

De jaarrekening moet gecontroleerd zijn door uw accountant (AA of RA). Dit is een controleverklaring of een beoordelingsverklaring. Welke verklaring van toepassing is hangt van de omvang van uw organisatie af.

De accountant gaat na of de jaarrekening een juist beeld geeft van het vermogen aan het eind van het verslagjaar  en van het resultaat over het verslagjaar. En of de jaarrekening voldoet aan de wet- en regelgeving. De accountant kijkt ook of de verplichte overige gegevens zijn opgenomen. U levert de verklaring als pdf aan bij uw jaarrekening. De verklaring moet ondertekend zijn met de naam van de accountant (was getekend versie) met eventueel een stempel. Alleen een stempel is onvoldoende.

Modeljaarrekening of eigen model

U kunt de jaarrekening op twee manieren opstellen:

 • u gebruikt een modeljaarrekening van het CIBG;
 • u gebruikt een eigen model jaarrekening of dat van uw administratiekantoor of accountantskantoor.

In beide gevallen levert u de jaarrekening aan als pdf in DigiMV. DigiMV vraagt bovendien bij onderdeel D om informatie uit de hoofdposten van de jaarrekening. Gebruikt u een modeljaarrekening, dan neemt DigiMV deze informatie rechtstreeks over. Gebruikt u eigen model, dan vult u deze gegevens apart in.

Uw eigen jaarrekeningmodel moet voldoen aan de genoemde richtlijnen.

Controleer uw jaarrekening op persoonsgegevens

Uw jaarrekening mag, behalve de namen en de bezoldiging van topbestuurders (in het kader van WNT), geen persoonsgegevens bevatten. Gegevens zoals geboortedata, BSN-nummers of namen en/of salarisgegevens van werknemers, onderaannemers of patiënten moeten altijd verwijderd worden voordat u het document upload via DigiMV.

Modeljaarrekening voor zorgaanbieders

Het CIBG heeft een modeljaarrekening beschikbaar.  Deze modeljaarrekening voldoet aan de richtlijnen.

Aanleveren gegevens in DigiMV via een modeljaarrekening

Bij onderdeel D in DigiMV moeten de gegevens van de hoofdposten uit de jaarrekening ingevuld worden. Gebruikt u een modeljaarrekening, dan neemt DigiMV deze gegevens over via een uploadtool. Deze tool vindt u onder het statusoverzicht in MijnDigiMV.

Belangrijke informatie:

 • controleer na aanleveren altijd de geüploade gegevens;
 • eigen velden toevoegen aan een modeljaardocument kan, maar wijzig de bestaande velden niet. Informatie wordt dan mogelijk verkeerd of niet overgenomen;
 • gebruikt u uw eigen jaarrekening of het model van uw administratiekantoor of accountantskantoor? Dan neemt DigiMV maar in beperkte mate rechtstreeks gegevens over. U moet de hoofdpostgegevens bij onderdeel D dan (deels) handmatig invullen.

Documenten die niet voldoen als jaarrekening

Een jaarrekening moet voldoen aan de eerder genoemde richtlijnen. De onderstaande (soorten van) documenten mogen niet aangeleverd worden als jaarrekening.

 • Concept jaarrekening
 • Verkorte balans in de zin van het Burgerlijk wetboek (395a);
 • Uitdraai of kopie financiële gegevens uit DigiMV;
 • Belastingaangifte;
 • Fiscaal rapport of fiscale jaarrekening;
 • Uitdraai grootboekoverzicht;
 • Brief aan minister.

Dit is geen volledige opsomming.

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die voor u als zorgaanbieder van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.