Welke zorgaanbieders

Zorginstellingen, jeugdhulpaanbieders, Veilig Thuis-instellingen, Gecertificeerde instellingen en Regionale Ambulancevoorzieningen leggen ieder jaar maatschappelijke verantwoording af. 

Zorginstellingen

Alle zorginstellingen die onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vallen, moeten jaarlijks verantwoording afleggen.

Toelating laten intrekken

Een WTZi-toelating betekent verantwoording afleggen. Laat uw toelating daarom direct intrekken als u deze zorg niet meer verleent. Voorkom dat u mogelijk onnodig verantwoording moet afleggen. Er kan altijd een nieuwe toelating worden aangevraagd.

Jeugdhulpaanbieders

Binnen de jeugdhulp moeten deze aanbieders jaarlijks verantwoording afleggen:

  • instellingen voor jeugdhulp;
  • jeugdbescherming/reclassering (gecertificeerde instellingen);
  • particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen.

Solistisch werkende jeugdhulpverleners zijn vrijgesteld van de jaarverantwoording zorg.

Veilig Thuis-instellingen

Veilig Thuis-instellingen (advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling) moeten sinds 2015 verantwoording afleggen. Dit is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Soms worden Veilig Thuis-taken uitgevoerd door instellingen die ook andere taken hebben. In dat geval legt de overkoepelende instelling verantwoording af.

Combinatie-instellingen zorg en jeugdhulp

Sommige organisaties bieden een combinatie van zorg en jeugdhulp. Hoe deze combinatie-instellingen zich moeten verantwoorden staat bij Jaarverantwoording Zorginstellingen.

Regionale Ambulancevoorzieningen

Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) leggen verantwoording af door een jaarrekening met een controleverklaring van de accountant openbaar maken en deze via het CIBG aan te leveren bij de Minister voor Medische Zorg.