Zorginstellingen, jeugdhulpinstellingen en Veilig Thuis-instellingen leggen ieder jaar verantwoording af over hun prestaties. Deze verplichting geldt onder andere voor zorgaanbieders die onder de Wet toelating zorginstellingen en de Jeugdwet vallen.

Vrijgestelde zorgaanbieders

Sommige van deze zorgaanbieders hoeven geen jaarverantwoording in te dienen. Bijvoorbeeld aanbieders waar maar 1 persoon zorg verleent. Deze zorgaanbieders zijn vrijgesteld.

Zorginstellingen

Alle zorginstellingen die onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vallen, moeten jaarlijks verantwoording afleggen. Dit zijn instellingen die geld besteden uit de Zorgverzekeringswet en/of de Wet langdurige zorg. Daarnaast moeten er ten minste 2 personen zorg verlenen namens deze instelling .

De toegelaten instelling levert 1 of meer van deze typen zorg:

  • medisch-specialistische zorg
  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • begeleiding
  • behandeling

Jeugdhulpinstellingen

Binnen de jeugdhulp leggen deze aanbieders jaarlijks verantwoording af:

  • instellingen voor jeugdhulp;
  • jeugdbescherming/reclassering (gecertificeerde instellingen);
  • particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen.

Kleine aanbieders van jeugdhulp mogen een vereenvoudigde vorm van verantwoording afleggen.

Veilig Thuis-instellingen

Veilig Thuis-instellingen (advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling) leggen sinds 2015 verantwoording af. Dit onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Soms worden Veilig Thuis-taken uitgevoerd door instellingen die ook andere taken hebben. In dat geval legt de overkoepelende instelling verantwoording af.

Combinatie-instellingen zorg en jeugdhulp

Sommige instellingen bieden een combinatie van zorg en jeugdhulp. Hoe deze combinatie-instellingen zich moeten verantwoorden staat bij Jaarverantwoording Zorginstellingen.