Zorginstellingen, jeugdhulpinstellingen, Veilig Thuis-instellingen, Gecertificeerde instellingen en Regionale Ambulancevoorzieningen leggen ieder jaar verantwoording af over hun prestaties. Deze verplichting geldt onder andere voor zorgaanbieders die onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en de Jeugdwet vallen.

Zorginstellingen

Alle zorginstellingen die onder de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vallen, moeten jaarlijks verantwoording afleggen. Dit zijn instellingen die geld besteden uit de Zorgverzekeringswet en/of de Wet langdurige zorg.

Geen zorg verleent?

Verleent u geen zorg meer waar een toelating voor nodig is, laat de toelating dan direct intrekken. Dit voorkomt dat u aan bepaalde verplichtingen zoals de jaarverantwoording moet voldoen en houdt het WTZi-bestand actueel. Er kan altijd een nieuwe toelating worden aangevraagd.

Jeugdhulpinstellingen

Binnen de jeugdhulp leggen deze aanbieders jaarlijks verantwoording af:

  • instellingen voor jeugdhulp;
  • jeugdbescherming/reclassering (gecertificeerde instellingen);
  • particuliere Justitiële Jeugdinrichtingen.

Solistisch werkende jeugdhulpaanbieders zijn vrijgesteld van de jaarverantwoording zorg.

Veilig Thuis-instellingen

Veilig Thuis-instellingen (advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling) leggen sinds 2015 verantwoording af. Dit onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Soms worden Veilig Thuis-taken uitgevoerd door instellingen die ook andere taken hebben. In dat geval legt de overkoepelende instelling verantwoording af.

Combinatie-instellingen zorg en jeugdhulp

Sommige instellingen bieden een combinatie van zorg en jeugdhulp. Hoe deze combinatie-instellingen zich moeten verantwoorden staat bij Jaarverantwoording Zorginstellingen.

Regionale Ambulancevoorzieningen

Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV) leggen sinds 2017 verantwoording af door een jaarrekening met een controleverklaring van de accountant openbaar maken en deze via het CIBG aan te leveren bij de Minister voor Medische Zorg.