Toezicht en handhaving

Zorgorganisaties moeten jaarlijks gegevens over topinkomens openbaar maken. Dat maakt toezicht en handhaving mogelijk. De WNT legt de primaire controle op de WNT bij de accountant. De wet verplicht de accountant vermoedens van overtredingen van de WNT te melden. Naar aanleiding van een melding stelt het CIBG een onderzoek in. Overtreedt een organisatie of functionaris de WNT, dan geeft het CIBG altijd voldoende mogelijkheid tot herstel.

Overtredingen WNT

Mogelijke overtredingen zijn:

  • overschrijding van de bezoldigingsnorm;
  • overschrijding van de ontslagvergoeding;
  • niet of onjuist publiceren van gegevens.

Voor contracten die voor de ingang van de WNT op 1 januari 2013 zijn ingegaan, geldt het overgangsrecht.

Controle accountant

De accountant heeft het beste zicht op de instellingsadministratie en de organisatiesituatie. De accountant bekijkt ondermeer:

  • of de instelling onder de WNT  valt;
  • wie van deze instelling topfunctionaris(sen) is/zijn;
  • of de WNT-gegevens juist en volledig zijn verantwoord;
  • of de sectorale norm juist is toegepast;
  • of een eventuele overschrijding van de WNT-norm is toegelicht en niet in strijd is met het overgangsrecht.

De accountant moet een controleverklaring WNT-gegevens opstellen en is verplicht om mogelijke overtredingen van de WNT bij het ministerie van BZK te melden. Meldingen over zorgorganisaties worden door het CIBG onderzocht. Meer informatie over de rol van de accountant staat op topinkomens.nl.

Mogelijke overtreding melden

Meestal meldt de accountant van een zorgorganisatie een eventuele overtreding. Maar ook een werknemer of iemand buiten de organisatie kan een melding doen. Dat kan anoniem. Soms wordt er ook een onderzoek gestart n.a.v. berichtgeving in de media.

Onderzoek

Bij een mogelijke overtreding start het CIBG een onderzoek. Het CIBG vraagt informatie op bij de instelling, de accountant en de topfunctionaris. Maar ook bij overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst. De accountant wordt meestal ook op de hoogte gehouden van het lopende onderzoek.

Mogelijkheid tot herstel

Blijkt uit het onderzoek dat de WNT-norm is overschreden, dan ontvangen de instelling en de topfunctionaris een waarschuwing. Het CIBG geeft aan wat de overtreding is, hoe hoog het teveel ontvangen bedrag is en binnen welke termijn de overtreding hersteld moet worden. De bezoldiging van de functionaris moet aangepast worden tot maximaal de WNT-norm. Meestal wordt de overtreding tijdig hersteld.

Last onder dwangsom

Wordt de overtreding niet tijdig hersteld, dan krijgen de instelling en de functionaris opnieuw de gelegenheid tot herstel. Gebeurt dit niet binnen de termijn, dan wordt een last onder dwangsom opgelegd. Dit betekent dat voor elke week dat de overtreding nog niet is hersteld er een bedrag moet worden betaald. Deze boete kan voor de instelling hoger zijn dan voor de functionaris.