Toezicht en handhaving

Zorgorganisaties moeten jaarlijks gegevens over topinkomens openbaar maken. Dat maakt toezicht en handhaving mogelijk. De WNT legt de primaire controle op de WNT bij de accountant. De wet verplicht de accountant vermoedens van overtredingen van de WNT te melden. Naar aanleiding van een melding stelt het CIBG een onderzoek in. Overtreedt een organisatie of functionaris de WNT, dan geeft het CIBG altijd voldoende mogelijkheid tot herstel.

Overtredingen WNT

Mogelijke overtredingen zijn:

  • overschrijding van de bezoldigingsnorm;
  • overschrijding van de ontslagvergoeding;
  • niet of onjuist publiceren van gegevens.

Onderzoek

Bij een mogelijke overtreding start het CIBG een onderzoek. Het CIBG vraagt informatie op bij de instelling, de accountant en de topfunctionaris. Maar ook bij overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst. De accountant wordt meestal ook op de hoogte gehouden van het lopende onderzoek.

Mogelijkheid tot herstel

Blijkt uit het onderzoek dat de WNT is overschreden, dan ontvangen de instelling en de topfunctionaris een waarschuwing. Het CIBG geeft aan wat de overtreding is en - indien van toepassing - hoe hoog het teveel ontvangen bedrag is en binnen welke termijn de overtreding hersteld moet worden.

Last onder dwangsom

Wordt de overtreding niet tijdig hersteld, dan krijgen de instelling en de functionaris opnieuw de gelegenheid tot herstel. Gebeurt dit niet binnen de termijn, dan wordt een last onder dwangsom opgelegd. Dit betekent dat voor elke week dat de overtreding nog niet is hersteld er een bedrag moet worden betaald.