WNT-normen overige organisaties zorgveld

Onder de Wet normering topinkomens (WNT) vallen zorginstellingen, zorgverzekeraars en 5 overige organisaties. Bijvoorbeeld een aantal patiëntenverenigingen. De algemene WNT-norm bepaalt hoeveel topfunctionarissen bij deze overige organisaties mogen verdienen.

Welke overige instellingen?

Onder Welke zorgorganisaties staat een overzicht van de overige instellingen die onder de WNT vallen.

Algemene WNT-norm

De WNT-norm voor overige instellingen is:

  • 2019: € 194.000,-
  • 2018: € 189.000,- (tussentijds geïndexeerd)
  • 2018: € 187.000,-
  • 2017: € 181.000,-
  • 2016: € 179.000,-
  • 2015: € 178.000,-  

Het normbedrag bestaat uit verschillende onderdelen (bezoldigingscomponenten). Bijvoorbeeld loon, werkgeversbijdrage pensioen en onkosten. De componenten worden opgesomd in de Uitvoeringsregeling WNT. Zorginstellingen zijn vrij om tussen de onderdelen te schuiven. Als het totaal maar onder de geldende norm blijft.

Het bedrag wordt ieder jaar aangepast aan de loonontwikkelingen.

Maximale bezoldiging raad van toezicht

De maximale bezoldiging van leden raad van toezicht is 10 procent van de WNT-norm voor de betreffende instelling. Voor voorzitters van de raad van toezicht is dat 15 procent.

Maximale ontslagvergoeding

Een ontslagvergoeding van vaste en tijdelijke medewerkers mag niet hoger zijn dan het jaarsalaris (loon en pensioen) en is maximaal 75.000 euro. Zie voor meer informatie artikel 2.10 van de WNT.

Controleverklaring accountant

Uw accountant moet jaarlijks controleren of de WNT goed is toegepast. U moet in het bezit zijn van een controleverklaring van de accountant met betrekking tot de WNT-gegevens.

Wettelijke regelingen

Meer informatie over de sectorale WNT-normen vindt u in de ministeriële regelingen: