WNT-normen zorginstellingen

Voor de zorgsector gelden naast de algemene norm van € 194.000,- ook nog verlaagde sectorale normen. Hoeveel topfunctionarissen in een bepaalde zorginstelling mogen verdienen, hangt af van de bezoldigingsklasse waarin de instelling valt. De klasse wordt bepaald door factoren als kennisintensiteit.

Onderdelen WNT-norm

Een normbedrag bestaat uit verschillende onderdelen (bezoldigingscomponenten). Bijvoorbeeld loon, werkgeversbijdrage pensioen en onkosten. De componenten worden opgesomd in de Uitvoeringsregeling WNT. Zorginstellingen zijn vrij om tussen de onderdelen te schuiven. Als het totaal maar onder de geldende norm blijft.

Het bedrag wordt ieder jaar aangepast aan de loonontwikkelingen bij de overheid.

Verlaagde sectorale normen zorgaanbieders

Voor zorgaanbieders gelden onder de algemene norm verlaagde sectorale normen. Deze normen zijn vastgelegd in bezoldigingsklassen. In welke klasse uw organisatie valt, wordt bepaald door onder meer de omvang en kenmerken van de organisatie. De maximale bezoldiging voor topfunctionarissen bij een zorgaanbieder wordt bepaald door de klasse waar de organisatie is ingedeeld.  Uw accountant moet jaarlijks controleren of de klassenindeling goed is toegepast en of de Raad van Toezicht de keuze juist heeft onderbouwd. 

Klasse Bezoldigingsnorm
Klasse en bezoldigingsnormen 2019
I € 107.000,-
II € 130.000,-
IV € 157.000,-
V € 179.000,-
VI € 194.000,-

Maximale bezoldiging raden van toezicht en bestuur

De maximale bezoldiging van leden raad van toezicht is 10 procent van het bezoldingsmaximum voor de betreffende instelling. Voor voorzitters van de raad van toezicht is dat 15 procent.

Maximale ontslaguitkeringen

Een ontslagvergoeding van vaste en tijdelijke medewerkers mag niet hoger zijn dan het jaarsalaris (loon en pensioen) en is maximaal € 75.000,-. Zie voor meer informatie de kennisclip over ontslaguitkeringen.

Overgangsrecht bestaande afspraken

In bepaalde situatie`s mogen bezoldigingen van boven de WNT-normen in stappen teruggebracht worden naar de juiste hoogte. Meer informatie over overgangsrecht en afbouw vindt u op topinkomens.nl.

Controleverklaring accountant

De accountant moet jaarlijks controleren of de WNT goed is toegepast. U moet in het bezit zijn van een controleverklaring van de accountant met betrekking tot de WNT-gegevens. Bij vermoeden van een mogelijke overtreding is de accountant verplicht dit te melden.

Overzicht algemene WNT-norm per jaar

  • 2019: € 194.000,-

  • 2018: € 189.000,- (tussentijds geïndexeerd)

  • 2018: € 187.000,-

  • 2017: € 181.000,-

  • 2016: € 179.000,-

  • 2015: € 229.043,-  (WNT-2 norm)

  • 2014: € 229.043,-

  • 2013: € 228.599,-

Zorginstellingen die onder de WNT vallen

Bij Welke zorgorganisaties ziet u welke zorgaanbieders onder de WNT-normen vallen.