WNT-normen zorgverzekeraars

Topfunctionarissen bij zorgverzekeraars mogen niet meer verdienen dan de geldende sectorale WNT-normen. Binnen de WNT gelden voor zorgverzekeraars 3 niveau`s. Het aantal verzekerden bepaalt de maximale bezoldigingen.

Verhoogde WNT-norm

Voor zorgverzekeraars geldt een sectorale norm die hoger ligt dan de algemene WNT-norm. De wet biedt hier de mogelijkheid voor. De achterliggende reden voor deze hogere norm  is dat de zorgverzekeraars op zowel de private als publieke markt opereren en daarmee een andere marktpositie innemen dan zorgaanbieders. Het gaat in feite om financiële instellingen met een publieke taak.

WNT-normen zorgverzekeraars 2019

Bij het vaststellen van de norm gaat u uit van het aantal verzekerde op 1 januari 2018. De WNT-normen voor zorgverzekeraars in 2019 zijn:
 

  • minder dan 300.000 verzekerden: € 206.000;
  • tussen de 300.000 en 1.000.000 verzekerden: € 244.000;
  • meer dan 1.000.000 verzekerden: € 281.000.

De bezoldigingsnorm wordt verhoogd met de werkgeversbijdrage aan de pensioenpremie.

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding mag niet hoger zijn dan het jaarsalaris (loon en pensioen), met een maximum van 75.000 euro. Dit maximum geldt voor alle vaste en tijdelijke medewerkers.

Maximale bezoldiging raad van toezicht

De maximale bezoldiging van leden raad van toezicht is 10 procent van de voor de betreffende zorgverzekeraar geldende WNT-norm. Voor voorzitters van de raad van toezicht is dat 15 procent.

Controleverklaring accountant

De accountant moet jaarlijks controleren of de WNT goed is toegepast. U moet in het bezit zijn van een controleverklaring van de accountant met betrekking tot de WNT-gegevens. Bij vermoede van een mogelijke overtreding is de accountant verplicht dit te melden.

Overgangsrecht voor zorgverzekeraars

Voor contracten die voor de ingang van de WNT op 1 januari 2013 zijn ingegaan, geldt een overgangstermijn. Deze topfunctionarissen mogen vanaf 1 januari 2013 voor 4 jaar de bezoldiging ontvangen die is vastgelegd in het contract. Meer informatie over het overgangsrecht voor zorgverzekeraars vindt u op topinkomens.nl.

Wettelijke regelingen

Meer informatie over de sectorale WNT-normen vindt u in de ministeriële regelingen: