Wat openbaar maken?

Alle Veilig Thuis-organisaties maken ieder jaar voor 1 juni, dus uiterlijk 31 mei, een jaarverantwoording openbaar.

Wat moet u openbaar maken?

De openbare jaarverantwoording bestaat uit twee onderdelen:

 1. Het invullen van een aantal vragenlijsten
 2. Het aanleveren van een aantal documenten

Vragenlijsten

De vragenlijsten die u invult, zijn (op enkele vragen na) openbaar en gaan over onderwerpen als bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie. Sommige vragenlijsten gaan over de hele organisatie, ook als deze meer taken biedt dan Veilig Thuis. Andere vragen gaan specifiek over Veilig Thuis. In het aanleverportaal DigiMV staat telkens aangegeven op welk organisatieniveau de gegevens ingevuld moet worden.

In het Jaardocument Veilig Thuis vindt u meer gedetailleerde informatie.

Documenten

Ook maakt u een aantal documenten openbaar. Dit zijn:

 • De jaarrekening: de jaarrekening bevat het financiële resultaat en vermogen aan het eind van het verslagjaar. Daarnaast moeten vanuit de Wet normering topinkomens (WNT) de bezoldigingsgegevens van alle topfunctionarissen worden opgenomen.
 • Een accountantsverklaring: welke accountantsverklaring u moet aanleveren is afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Op de pagina ‘Welke accountantsverklaring’ kunt u vaststellen welke u moet aanleveren.
 • Een maatschappelijk verslag: hierin doet u in eigen woorden verslag over het afgelopen jaar. Het maatschappelijk verslag bevat informatie over:
  • de uitgangspunten van de verslaggeving;
  • het profiel van de organisatie;
  • bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap;
  • beleid, inspanningen en prestaties.

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die op u van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.