Home

Veel organisaties in het zorgveld leggen jaarlijks verantwoording af over hun prestaties. Want een openbare jaarverantwoording hoort bij een goede bedrijfsvoering. Zo laten zij zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij de zorg, hulp- of dienstverlening en ondersteuning hebben georganiseerd. De openbare jaarverantwoording betreft dus de maatschappelijke verantwoording van zorgaanbieders over de besteding van collectieve middelen.
Ook moeten zij zich houden aan de Wet normering topinkomens.
Wat welke zorgaanbieders moeten aanleveren en hoe dat werkt, wordt op deze website uitgelegd.

Let op: de informatie op deze website gaat over verslagjaar 2021 (en eerder). Dit is een overgangsjaar naar de inwerkingtreding van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) op 1 januari 2022. In 2023 zal een grotere groep zorgaanbieders jaarverantwoording afleggen (over verslagjaar 2022). Kijk voor verslagjaar 2022 bij het betreffende menu-item hierboven.

De jaarlijkse openbare jaarverantwoording geeft informatie voor het risicogericht toezicht van bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Daarbij hebben ook andere betrokkenen belang bij deze informatie, zoals zorginkopers, interne toezichthouders, cliëntenraden, onderzoekers, journalisten, etc. Hierbij geldt het adagium van ‘eenmalige aanlevering, meervoudig gebruik’.