Home

Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties leggen ieder jaar maatschappelijke verantwoording af. Sommige organisaties bieden een combinatie van zorg en jeugdhulp/Veilig Thuis. Om regeldruk te beperken volgen combinatie-instellingen bij het opstellen van de jaarrekening de Regeling openbare jaarverantwoording WMG.

Jaarverantwoording

Een openbare jaarverantwoording hoort bij een goede bedrijfsvoering. Zo laten organisaties zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij de zorg, hulp- of dienstverlening en ondersteuning hebben georganiseerd. De openbare jaarverantwoording betreft dus de maatschappelijke verantwoording van zorgorganisaties over de besteding van collectieve middelen. Ook vallen veel organisaties onder de Wet normering topinkomens en moeten ze hun WNT-verantwoording openbaar maken.
Wat welke organisaties moeten aanleveren en hoe dat werkt, wordt op deze website uitgelegd.

De jaarlijkse openbare jaarverantwoording geeft informatie voor het risicogericht toezicht van bijvoorbeeld de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Daarbij hebben ook andere betrokkenen belang bij deze informatie, zoals zorginkopers, interne toezichthouders, cliëntenraden, onderzoekers, journalisten, etc. Hierbij geldt het adagium van ‘eenmalige aanlevering, meervoudig gebruik’.