Uitzonderingen zorgaanbieders

In de wet is bepaald welke categorieën van zorgaanbieders zijn uitgezonderd om jaarlijks een jaarverantwoording openbaar te maken.

Uitzonderingen voor zorgaanbieders

De volgende categorieën van zorgaanbieders zijn uitgezonderd van de openbare jaarverantwoordingsplicht:

 • Zorgaanbieders die uitsluitend zorg verlenen die niet wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) of VWS-subsidie.
  • Een voorbeeld hiervan is een zorgaanbieder die uitsluitend zorg verleent die wordt gefinancierd vanuit de Wet op de maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Een ander voorbeeld zijn zorgaanbieders die uitsluitend zorg verlenen die gefinancierd wordt vanuit het aanvullende pakket van de Zvw.
  • Ook worden uitgezonderd klinieken die uitsluitend particuliere cosmetische of plastische chirurgie verlenen en reisvaccinatiebureaus. Ook zorgaanbieders die uitsluitend forensische zorg als omschreven in artikel 1.1, tweede lid, van de Wet forensische zorg verlenen vallen onder deze uitzondering.
 • Zorgaanbieders die wel zorg verlenen die wordt gefinancierd vanuit de Zvw of Wlz, maar uitsluitend ondersteunende werkzaamheden verrichten die ver verwijderd zijn van de kern van zorgverlening. Denk hierbij aan (zittend) vervoer, schoonmaak, levering van bepaalde roerende voorzieningen en mobiliteitshulpmiddelen, catering, bedrijven die verblijf voor medisch specialistische zorg buiten een ziekenhuis aanbieden en leveranciers van elektriciteit.
 • Zorgaanbieders die uitsluitend een factureringsbedrijf zijn;
 • Natuurlijke personen die geen zorg laten verlenen, zoals werknemers en zelfstandigen zonder personeel.
  • Een voorbeeld is een verpleegkundige die in loondienst zorg verleent in een verpleeghuis.
  • Een ander voorbeeld is een zelfstandige die alle zorg zelf verleent en daar geen andere zorgverleners (werknemers in loondienst, waarnemende collega’s, onderaannemers, ingehuurde zorgverlenende zzp’ers, etc.) voor inschakelt.
  • Of een zelfstandige die bijvoorbeeld uitsluitend mensen in dienst heeft die geen zorg verlenen.
 • Individuele maten en vennoten die zorg laten verlenen vanuit de maatschap of vennootschap waarvan zij maat of vennoot zijn. Voorbeelden zijn (kosten)maatschappen of vennootschappen van huisartsen, fysiotherapeuten of GGZ-psychologen. De (kosten)maatschap of vennootschap verantwoordt zich als geheel. De individuele maten/vennoten hoeven als individu geen verantwoording af te leggen.

Tijdelijke uitzondering – pauze voor boekjaren 2022 en 2023

Zorgaanbieders die vóór 1 januari 2022 zijn opgericht en behoren tot een categorie van zorgaanbieders die eerder geen jaarverantwoording hoefden af te leggen – niet onder de jaarverantwoordingswet- en regelgeving van VWS vielen – hoeven voor de boekjaren 2022 en 2023 geen jaarverantwoording openbaar te maken.

De datum van 1 januari 2022 is bepalend. Alle zorgaanbieders en combinatie-instellingen die op of na 1 januari 2022 zijn opgericht maken wel een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023. Dit geldt ook voor eerstelijns zorgaanbieders, PGB-aanbieders en onderaannemers. Ook zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 van rechtsvorm zijn gewijzigd en daarmee een nieuw KVK-nummer hebben, maken een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023.

Over boekjaar 2024 maken álle zorgaanbieders een jaarverantwoording openbaar voor 1 juni 2025.