Verheldering openbaarmakingsverplichting medisch specialisten

Uit vragen vanuit het veld blijkt dat er onduidelijkheid is over de vraag wanneer (een deel van) de bezoldiging van medisch specialisten moet worden opgenomen in de jaarrekening. De onduidelijkheid betreft medisch specialisten (o.a. artsen, tandartsen, apothekers) die naast hun functie als medisch specialist ook nog een functie als (niet-)topfunctionaris bekleden.

Medisch specialisten uitgezonderd voor de WNT

Medisch specialisten zijn voor het deel van de werkzaamheden als medisch specialist (zoals bedoeld in art. 1.5a WNT), uitgezonderd voor de WNT. Dit betekent dat voor hen niet hoeft te worden voldaan aan de verplichtingen van de WNT, waaronder de verplichting om de bezoldiging openbaar te maken.

Deze uitzonderingsbepaling geldt voor het gehele takenpakket dat medisch specialisten binnen hun arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist uitvoeren. Zo is het gebruikelijk dat er binnen de arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist bijvoorbeeld ook een deel opleidings-, onderzoeks- en/of managementtaken valt.

Aanstellingen voor andere functies vallen wel onder de WNT

Heeft de medisch specialist naast zijn arbeidsovereenkomst of aanstelling als medisch specialist, een aparte arbeidsovereenkomst of aanstelling voor een andere functie, dan valt deze wel onder de WNT. Voor deze aparte aanstelling gelden de normale eisen van de WNT voor (niet-)topfunctionarissen, waaronder de verplichting om de bezoldiging openbaar te maken als het algemene bezoldigingsmaximum (of de parttime equivalent) wordt overschreden.

Dit houdt het volgende in voor de openbaarmakingsverplichting van een medisch specialist:
 

Medisch specialist met 1 arbeidsovereenkomst of aanstelling:

Bezoldiging die de medisch specialist ontvangt voor het gehele takenpakket dat behoort tot de functie van medisch specialist valt onder de vrijstelling. Deze bezoldiging hoeft niet openbaar gemaakt te worden.

Medisch specialist met daarnaast een andere functie als niet-topfunctionaris:

De functie van de niet-topfunctionaris valt onder de reguliere WNT-regels voor niet-topfunctionarissen. Deze bezoldiging moet bij overschrijding van het algemeen bezoldigingsmaximum openbaar gemaakt worden. De functie als medisch specialist (niet zijnde een topfunctionaris in de zin van de WNT) valt onder de vrijstelling (zie onder 1).

Medisch specialist met daarnaast een andere functie als topfunctionaris:

De functie van topfunctionaris valt onder de reguliere WNT-regels voor topfunctionarissen. Deze bezoldiging moet openbaar gemaakt worden. De functie als medisch specialist (niet zijnde een topfunctionaris in de zin van de WNT) valt onder de vrijstelling (zie onder 1).