Gegevens die u invult via Jaarverantwoordingzorg.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaat het CIBG om met uw gegevens?

Het CIBG gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. En voor onze wettelijke taak. Uw verantwoordingsgegevens gebruiken we bijvoorbeeld voor analyses, toetsing en handhaving. Daarmee houden we ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

We gaan ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruikt het CIBG uw gegevens alleen om u de nieuwsbrief toe te sturen.

Uw verantwoordingsgegevens zijn openbaar

Uw verantwoordingsgegevens worden op deze website gepubliceerd. Organisaties of particulieren die de gegevens inzien of gebruiken, zijn ook gehouden aan doelmatig gebruik zoals omschreven in de Wbp. Het CIBG is echter niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens door derden.

Bewaren gegevens

Het CIBG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.