Privacyverklaring

Voor het realiseren van onze wettelijke taken is gegevensverzameling en -uitwisseling noodzakelijk. Het CIBG heeft privacy en de bescherming van persoonsgegevens hierbij hoog in het vaandel staan. Wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier. Wij houden ons daarbij aan de wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
 

U vindt hier de volgende onderdelen:

 • Welke gegevens verwerkt het CIBG voor de jaarverantwoording in de zorg en jeugd?
 • Waarom verwerkt het CIBG deze persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaart het CIBG uw persoonsgegevens?
 • Uw rechten
 • Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
 • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Missie van het ministerie van VWS

Deze privacyverklaring herzien wij regelmatig.

Welke gegevens verwerkt het CIBG voor de jaarverantwoording in de zorg?

Het CIBG verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar wettelijke taak. Voor de jaarverantwoording in de zorg en jeugd kunt u denken aan:

 • Naam bestuurder
 • Naam toezichthouder
 • Financiële gegevens

Daarnaast gebruiken wij uw contactgegevens zoals een e-mailadres om u te kunnen informeren over relevante zaken rondom de jaarverantwoording. Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt het CIBG alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Waarom verwerkt het CIBG deze persoonsgegevens?

Zorginstellingen, jeugdhulpinstellingen en Veilig Thuis-instellingen leggen ieder jaar verantwoording af over hun prestaties. Deze verplichting geldt onder andere voor zorgaanbieders die onder de Wet toelating zorginstellingen en de Jeugdwet vallen. Het CIBG is verantwoordelijk voor het elektronische systeem waarin de gegevens aangeleverd moeten worden. Dit systeem bevat ook alle contactgegevens van instellingen die verantwoordingsplichtig zijn.

Het CIBG verwerkt voor persoonsgegevens voor de jaarverantwoording in de zorg en jeugd op basis van onderstaande wet- en regelgeving:

 • Wet toelating zorginstellingen
 • Uitvoeringsbesluit WTZi
 • Regeling verslaggeving WTZi
 • Jeugdwet
 • Regeling Jeugdwet

Uw verantwoordingsgegevens zijn openbaar

Uw verantwoordingsgegevens en documenten worden op deze website gepubliceerd. U moet ervoor zorgen dat de door u aangeleverde documenten geen (leesbare) persoongegevens bevatten anders dan de hierboven genoemde openbare gegevens.

Organisaties of particulieren die de gegevens inzien of gebruiken, zijn ook gehouden aan doelmatig gebruik zoals omschreven in de wet- en regelgeving. Het CIBG is echter niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens door derden.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten, zoals het inzag- en recht op vergetelheid.

Verzoek indienen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u in ons bezit hebben, kunt u via het formulier AVG-verzoek een inzageverzoek doen. Het CIBG behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

U kunt uw verzoek bijvoorkeur digitaal of eventueel per post indienen via:
jaardocumentmv@minvws.nl of via CIBG/KCC-AVG, Postbus 16114 | 2500 BC | Den Haag

Vaststellen identiteit

In kader van de bescherming van uw gegevens en uw privacy is het vaststellen van uw identiteit onderdeel van de verwerking van uw inzageverzoek. Lees op Rijkoverheid.nl hoe u via de KopieID app veilig een kopie van uw identiteitsbewijs kunt maken.

Het recht op vergetelheid

Het verwerken van persoonsgegevens door het CIBG heeft een wettelijke basis. Hieruit volgt ook een bewaarplicht van de gegevens. Binnen de bewaartermijn mogen we deze gegevens niet verwijderen. Het recht op vergetelheid is daarom, binnen die termijn, niet van toepassing.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

In een aantal gevallen is het CIBG bevoegd en soms zelfs verplicht om aan andere (overheids)organisaties gegevens en inlichtingen te verstrekken.
Het CIBG deelt gegevens van de jaarverantwoording in de zorg en jeugd met Desan. Deze organisatie verwerkt uw gegevens in opdracht van het CIBG. Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hebben wij met Desan een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Verder worden uw gegevens op grond van een wettelijke verplichting gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Het CIBG hanteert een aantal uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens en neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Uitgangspunten

Voor een wettelijke reden en voor een doel

Het CIBG verwerkt persoonsgegevens wanneer er een wettelijke reden is om ze te mogen verwerken of op basis van toestemming. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.

Met zo min mogelijk gegevens

Het CIBG verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is. Als het kan, verwerken we minder of geen persoonsgegevens.

Inbreuk op privacy zo klein mogelijk

Het CIBG zorgt dat de inbreuk op de privacy niet te zwaar is voor het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer mogelijk kiezen we daarbij voor verwerking van persoonsgegevens die de minste inbreuk op de privacy veroorzaken.

Bewaren alleen zolang het nodig is

Bij het CIBG bewaren we uw persoonsgegevens:

 • niet langer dan wettelijk is toegestaan;
 • of op grond van de archiefwet is vereist;
 • of zolang als het nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Maatregelen

Betrouwbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid

Het CIBG neemt maatregelen voor een betrouwbare, behoorlijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen dat het CIBG zorgt dat alleen personen met de juiste bevoegdheden én een geheimhoudingsplicht uw gegevens kunnen verwerken;
 • Persoonsgegevens zijn passend beveiligd. We volgen daarbij minimaal de voorschriften en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging;
 • Het CIBG maakt afspraken over maatregelen met externe partijen als softwareleveranciers en datacenters en controleert of externe partijen deze afspraken nakomen.

Functionaris voor Gegevensbescherming

Het CIBG is onderdeel van het ministerie van VWS. Het ministerie van VWS heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onafhankelijk en controleert of het ministerie en de uitvoeringorganisaties de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toepassen en naleven. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de toepassing van privacywetgeving.

Vragen aan de FG kunt u digitaal stellen via FG-VWS@minvws.nl of schriftelijk via:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Heeft u vragen over uw rechten of een klacht? Neemt u dan contact op met De Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst of gezondheid zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zijn extra beschermd door de wet. Persoonsgegevens van kinderen en strafrechtelijke gegevens zijn altijd gevoelig en krijgen daarom altijd extra bescherming.
Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Missie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

CIBG is onderdeel van het ministerie van VWS. Nederland gezond en wel. Dat is het motto van ons ministerie. Zorg voor ouderen en jongeren en voor hen met een lichamelijke of verstandelijke handicap. En bij de zorg voor mensen hoort ook de zorg voor hun gegevens. Gegevens die zij zelf of via professionals uit het veld met ons delen; vrijwillig, op basis van een wettelijke verplichting of omdat het - bijvoorbeeld in de vorm van wetenschappelijk onderzoek of door het bijhouden van registers - in het belang is van onze nationale en soms ook de internationale volksgezondheid.