Regeling openbare jaarverantwoording gepubliceerd

Op 29 september 2021 is de Regeling openbare jaarverantwoording WMG gepubliceerd. In deze Regeling staat wat een zorgaanbieder voor de jaarverantwoording over het verslagjaar 2022 uiterlijk 1 juni 2023 bij het CIBG openbaar moet maken.

Ter beperking van de regeldruk is in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG zoveel mogelijk aangesloten bij wat zorgaanbieders al verplicht zijn op grond van andere administratie- en verantwoordingsverplichtingen.