Gevolgen (a)WTZa voor de toepasselijkheid WNT op zorgaanbieders

De WNT is op dit moment onder andere van toepassing op WTZi-toegelaten instellingen (aangevraagd of van rechtswege). Per 1 januari 2022 treedt de (aanpassings) Wet Toetreding Zorgaanbieders (aWTZa) inwerking. Vanaf dat moment vervalt de WTZi-toelating en wordt een stelsel van meldingen en vergunningen geïntroduceerd. De aWTZa voorziet dan ook in een aanpassing van (de bijlage bij) de WNT.

Geen wijziging in de reikwijdte

Waar de toepasselijkheid van de WNT nu nog is gekoppeld aan de WTZi-toelating is vanaf 1 januari 2022 de toepasselijkheid van de WNT direct gekoppeld aan het instellingsbegrip uit de WTZi. Deze wetswijziging is redactioneel van aard en brengt geen wijziging in de reikwijdte met zich mee. Dit betekent dat de instellingen die nu reeds onder de WNT vallen ook na 1 januari 2022 onder de WNT blijven vallen en dat er geen nieuwe groepen zorgaanbieders onder de WNT worden gebracht. 

Meer informatie over de Wtza is te vinden op toetredingzorgaanbieders.nl.