Controle toepasselijkheid WNT 2021

Tot en met verslagjaar 2021 was de WNT van toepassing op alle zorginstellingen met een WTZi-toelating (aangevraagd of van rechtswege). Bij zorgaanbieders die van rechtswege waren toegelaten, was de beoordeling daarvan aan de aanbieder zelf.
Het is nu niet mogelijk hierover informatie op te vragen.
Of een zorgaanbieder in 2021 beschikte over een WTZi-toelating die destijds door hen zelf is aangevraagd bij het CIBG kunt u (of kan uw accountant) desgewenst navragen via normeringtopinkomens@minvws.nl.