Minder zorgaanbieders verplicht tot accountantscontrole en bestuursverslag

Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties worden onder andere ingedeeld op basis van hun balanstotaal en netto-omzet. Deze indeling bepaalt welke mate van maatschappelijke verantwoording aanbieders moeten afleggen over de besteding van collectieve middelen en hun (financiële) bedrijfsvoering.

De grensbedragen van deze indeling worden verhoogd met 25%, waardoor sommige aanbieders in een kleinere categorie zullen vallen. In deze kleinere categorie hoeven ze bijvoorbeeld minder informatie openbaar te maken in hun jaarverslaggeving en hoeven ze die in sommige gevallen niet meer te laten controleren door een accountant. De lasten voor zorgaanbieders en de druk op de controle-capaciteit worden hierdoor verlaagd.

Het voorstel is dat aanbieders de verhoogde grensbedragen ook mogen toepassen over het boekjaar 2023. Dit was een nadrukkelijke wens van het bedrijfsleven en accountantsorganisaties.

nieuwe grensbedragen voor micro, klein, middelgroot en groot
Balanstotaal Netto-omzet
Micro

≤ € 450.000 (voorheen: €350.000)

≤ € 900.000 (voorheen: €700.000)

Klein

≤ € 7.500.000 (voorheen: €6.000.000)

≤ € 15.000.000 (voorheen: €12.000.000)

Middelgroot

≤ € 25.000.000 (voorheen: €20.000.000)

≤ € 50.000.000 (voorheen: €40.000.000)

Groot > € 25.000.000 (voorheen: €20.000.000) > € 50.000.000 (voorheen: €40.000.000)

Het derde criterium waarop de categorie wordt bepaald, het aantal werknemers, is onveranderd (micro <10, klein <50, middelgroot <250, groot >250).

Europese Richtlijn

Het voorstel voert de richtlijn uit die de Europese Commissie op 19 oktober 2023 heeft gepubliceerd om de grensbedragen voor micro, kleine, middelgrote en grote rechtspersonen of groepen te verhogen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming implementeert de verhoging van de grensbedragen van micro, klein, middelgroot en groot met een algemene maatregel van bestuur (amvb), waarmee ook de groottecriteria in de Regeling Jeugdwet en Uitvoeringsregeling Wmo 2015 worden aangepast. Minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport implementeert de verhoging van de grensbedragen van klein, middelgroot en groot met een wijzigingsregeling van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Naar verwachting zal de definitieve amvb en wijzigingsregeling Regeling openbare jaarverantwoording WMG in het 1e kwartaal van 2024 worden gepubliceerd.