Tweede Kamer stemt in met een nieuw amendement over de jaarverantwoording

Op donderdag 21 maart 2024 debatteerde de Tweede Kamer over de Verzamelwet VWS 2023. Eén van de onderwerpen op de agenda was de openbare jaarverantwoording. Bij de Verzamelwet VWS 2023 is door lid Bushoff (Groenlinks/PvdA) een amendement over de jaarverantwoording ingediend. Door de Tweede Kamer zijn op 26 maart 2024 zowel het wetsvoorstel Verzamelwet VWS 2023 als het amendement van lid Bushoff over de jaarverantwoording aangenomen. Het amendement Ellemeet en Van den Berg dat eveneens betrekking had op de jaarverantwoording is tijdens de stemmingen door de partijen Groenlinks/PvdA en CDA ingetrokken. In dit bericht delen we de inhoud van het amendement Bushoff en vertellen wat de vervolgstappen zijn.

NB. Tijdens het debat is ook gesproken over de vergunningplicht. Meer hierover leest u op toetredingzorgaanbieders.nl.

Amendement Bushoff

Door het amendement van lid Bushoff kan de minister ook afzonderlijke regels stellen voor micro zorgaanbieders. De minister kan hierdoor, vergelijkbaar met het Burgerlijk Wetboek en in lijn met de Europese richtlijn jaarrekening, in omvang onderscheid maken naar vier categorieën van zorgaanbieders: micro, klein, middelgroot en groot. Daarnaast kan de minister met dit amendement bepalen dat de jaarverantwoording voor micro zorgaanbieders geheel of gedeeltelijk niet openbaar hoeft te worden gemaakt. Bij micro zorgaanbieders is volgens lid Bushoff de kans groter dat de gegevens en informatie uit de jaarverantwoording direct naar een persoon te herleiden zijn. Doel van dit amendement is om voor micro zorgaanbieders de jaarverantwoording proportioneel te maken.

Wat betekent dit?

De minister gaat nu aan de slag met een wijziging van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Ook heeft de minister toegezegd de Eerstelijnscoalitie en externe toezichthouders hierbij te betrekken. Aangezien de pauze van kracht is over de boekjaren 2022 en 2023, is het streven het micro regime voor het eerst in werking te laten treden over boekjaar 2024, per 1 januari 2025. Of deze datum haalbaar is, is mede afhankelijk van de behandeling van het wetsvoorstel Verzamelwet VWS 2023 bij de Eerste Kamer. Tijdens de plenaire behandeling heeft de minister toegezegd dat voor de uitwerking van het micro regime in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG zo veel mogelijk wordt aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek. Zo zal de jaarverantwoording voor micro zorgaanbieders onder andere bestaan uit een beperkte jaarrekening.

Zodra er inhoudelijk meer bekend is, leest u dat op deze website. Schrijf u in voor onze gratis e-mailservice, dan ontvangt u automatisch bericht.