Wat openbaar maken?

Alle verantwoordingsplichtige jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen maken ieder jaar voor 1 juni, dus uiterlijk 31 mei, een jaarverantwoording openbaar.

Wat moet u openbaar maken?

De openbare jaarverantwoording bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het invullen van een aantal vragenlijsten
  2. Het aanleveren van een aantal documenten

Vragenlijsten

De vragenlijsten die u invult, zijn (op enkele vragen na) openbaar en gaan over onderwerpen als bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie.

In het Jaardocument Jeugd en Jaardocument Jeugd voor combinatie-instellingen vindt u meer gedetailleerde informatie.

Documenten

Ook maakt u een aantal documenten openbaar. Dit zijn:

  • De jaarrekening: de jaarrekening bevat het financiële resultaat en vermogen aan het eind van het boekjaar. Daarnaast moeten vanuit de Wet normering topinkomens (WNT) de bezoldigingsgegevens van alle topfunctionarissen worden opgenomen.
  • Een accountantsverklaring: welke accountantsverklaring u moet aanleveren is afhankelijk van de omvang van uw organisatie. Op de pagina ‘Welke accountantsverklaring kunt u vaststellen welke u moet aanleveren.

Let op! Micro jeugdhulpaanbieders mogen vereenvoudigd verantwoorden. Of u hiervoor in aanmerking komt, controleert u op de pagina ‘Vereenvoudigd verantwoorden’. 

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die op u van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.