Toezicht en handhaving NZa

In de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is geregeld dat de NZa toezicht houdt op de openbaarmaking van de jaarverantwoording door zorgaanbieders. 

Op grond van de Wmg heeft de NZa diverse handhavingsinstrumenten. Zo heeft zij de mogelijkheid om een aanwijzing te geven, een last onder dwangsom of een boete op te leggen. In plaats van afdoening door de NZa via het bestuursrecht, kan het Openbaar Ministerie jegens zorgaanbieders ook strafrechtelijk optreden.

Wat is de uiterste termijn?

De jaarverantwoording moet jaarlijks vóór 1 juni volgend op het boekjaar openbaar worden gemaakt. Zorgaanbieders die een jaarrekening opstellen op grond van de Provinciewet of Gemeentewet maken de jaarverantwoording uiterlijk 15 juli openbaar.

Wanneer u niet (op tijd of juist) uw jaarverantwoording openbaar maakt, kan de NZa bestuurlijk handhaven. Het niet (op tijd of juist) deponeren wordt als economisch delict als strafbaar aangemerkt. Bovendien kunnen bestuurders of toezichthouders van een vereniging of stichting persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als de zorgaanbieder niet (op tijd) bij het CIBG de jaarverantwoording deponeert en de onderneming failliet gaat. De verantwoordingsplicht geldt tot de datum van opheffing van de zorgaanbieder.

Uitstel

Het is alleen bij bijzondere omstandigheden mogelijk om uitstel te krijgen voor het deponeren van de openbare jaarverantwoording. Als er sprake is van bijzondere omstandigheden, dan kunt u tot uiterlijk 31 maart volgend op het boekjaar een uitstelverzoek bij de NZa indienen.

Voor veel zorgaanbieders die in 2023 voor het eerst een jaarverantwoording openbaar moesten maken, geldt een pauze voor de boekjaren 2022 en 2023. Zie ook het nieuwsbericht hierover.

Wat als een zorgaanbieder (een) grote fout(en) heeft gemaakt in de openbaar gemaakte jaarverantwoording?

Een zorgaanbieder kan een eenmaal openbaar gemaakte jaarverantwoording niet meer corrigeren of vervangen. Wanneer u na het openbaar maken van de jaarverantwoording een grote fout, een zogeheten 'ernstig gebrek' constateert, moet u direct via DigiMV daarvan een melding doen (désaveuverklaring). De openbaar gemaakte jaarverantwoording blijft inclusief de fout(en) gepubliceerd op deze website. De melding van het ernstige gebrek, en eventueel nieuwe gedeponeerde stukken, worden eveneens gepubliceerd bij de openbaar gemaakte jaarverantwoording.