Eenmanszaak

Wat moet u invullen en aanleveren in DigiMV?

Als eenmanszaak moet u in DigiMV:

1. Vragenlijsten invullen

Zie voor meer informatie:

Openbare vragenlijst

  • Bijlage 3 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG voor de financiële verantwoording (financiële ratio’s)
  • Bijlage 4 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG voor de vragen en definities betreffende de bedrijfsvoering

Niet-openbare vragenlijst

2. Openbare documenten aanleveren

  • Verslag van de interne toezichthouder (als uw organisatie een Wtza-vergunning en een interne toezichthouder heeft)

Hoe levert u de informatie aan in DigiMV?

Nu u weet welke gegevens u moet invullen en aanleveren, kunt u aan de slag in DigiMV.
Let op! U logt hier in met eHerkenning niveau 2+.

Zzp'er / solist

Een zzp’er die een eenmanszaak is, is niet verantwoordingsplichtig als hij:

  • zelf zorg verleent,
  • de zorgverlening niet uitbesteedt, en
  • geen personeel in dienst heeft (een stagiair, vrijwilliger of budgethouder valt niet onder personeel).

Wanneer een eigenaar van een eenmanszaak bijvoorbeeld zorg laat verlenen door werknemers, onderaannemers of een waarnemer dan moet de eigenaar wel een jaarverantwoording openbaar maken.

Combinatie-instellingen

Combinatie-instellingen zijn zorgaanbieder die ook jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn.

Combinatie-instellingen kunnen volstaan met het openbaar maken van één uniforme financiële verantwoording met de bij de financiële verantwoording te voegen informatie conform de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Zij hoeven in beginsel geen rekening te houden met de voorschriften in de Regeling Jeugdwet of Uitvoeringsregeling Wmo 2015, met uitzondering van de bepaling dat personenvennootschappen en (middel)grote rechtspersonen de 'Opbrengsten Jeugdwet' toevoegen aan de financiële verantwoording.

Daarnaast zijn zij verplicht om de specifieke informatie uit het Jaardocument Jeugd 2022 voor combi-instellingen of het Jaardocument Veilig Thuis 2022 bij het CIBG aan te leveren.

Onderaannemers

Een onderaannemer die een zorgaanbieder is, is altijd verplicht om een eigen financiële verantwoording met eigen informatie toe te voegen aan de financiële verantwoording en deze bij het CIBG openbaar te maken. Er kan niet volstaan worden met het openbaar maken van de financiële verantwoording van de hoofdaannemer. Ook is deze onderaannemer altijd verplicht om eigen vragenlijst in te vullen. Er kan niet volstaan worden met de vragenlijst van de hoofdaannemer.

Toezicht en handhaving

De NZa is voor de zorgaanbieders verantwoordelijk voor toezicht en handhaving openbare jaarverantwoording.

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die voor u van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.

Verder lezen?

Bekijk ook eens: