Veilig Thuis-organisaties

Veilig Thuis-organisaties (de advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling) leggen jaarlijks maatschappelijke verantwoording af over hun bedrijfsvoering. De jaarverantwoording bestaat uit het invullen van vragenlijsten in DigiMV, een jaarrekening met accountantsverklaring en een maatschappelijk verslag.

Wie is verantwoordelijk voor de jaarverantwoording?

Organisaties voor Veilig Thuis leggen zelf verantwoording af. Dat is verplicht volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 

Wat moet u invullen en aanleveren in DigiMV?

Als Veilig Thuis organisatie moet u in DigiMV:

1. Vragenlijsten invullen

Bijvoorbeeld over productie- en personeelscijfers

2. Documenten aanleveren

  • Jaarrekening (inclusief WNT-gegevens)
  • Accountantsverklaring
  • Maatschappelijk verslag

Vragenlijsten in DigiMV

De vragenlijsten in DigiMV gaan over onderwerpen als bestuur, bedrijfsvoering, personeel, financiën en productie.
Sommige vragenlijsten gaan over de hele organisatie, ook als deze meer taken biedt dan Veilig Thuis. Andere vragen gaan specifiek over Veilig Thuis. DigiMV geeft telkens aan op welk organisatieniveau de gegevens ingevuld moet worden.

Zie het Jaardocument Veilig Thuis 2022.

Jaarrekening

In de jaarrekening moeten ook de de bezoldingingsgegevens van alle topfunctionarissen (WNT-gegevens) worden opgenomen.

Accountantsverklaring

Welke accountantsverklaring u bij uw jaarrekening moet aanleveren, is afhankelijk van of u een micro, kleine of grote organisatie bent. Stel vast welke accountantsverklaring uw organisatie moet aanleveren.

Maatschappelijk verslag

In het maatschappelijk verslag doet u in uw eigen woorden verslag over het afgelopen jaar. Het maatschappelijk verslag bevat informatie over:

  • de uitgangspunten van de verslaggeving;
  • het profiel van de organisatie;
  • bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap;
  • beleid, inspanningen en prestaties.

Toezicht en handhaving

De IGJ is voor uw organisatie verantwoordelijk toezicht en handhaving.

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die voor u van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.

Hoe levert u de informatie aan in DigiMV?

Nu u weet welke gegevens u al dan niet moet invullen en aanleveren in DigiMV, kunt u verder met de volgende stap bij het aanleveren van de Jaarverantwoording Zorg: