Grote rechtspersoon

Wanneer bent u een grote rechtspersoon?

U bent een grote rechtspersoon als u twee opeenvolgende jaren aan ten minste twee van de volgende drie criteria heeft voldaan:

 • Waarde van de activa volgens de balans met toelichting bedraagt, op grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, meer dan €20.000.000,-
 • Netto-omzet meer dan €40.000.000,-
 • Gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is meer dan 250

Wat moet u invullen en aanleveren in DigiMV?

Als grote rechtspersoon moet u in DigiMV:

1. Vragenlijsten invullen

Zie voor meer informatie:

Openbare vragenlijst

 • Bijlage 1 van de van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG voor de financiële verantwoording (conform model C en D); de artikelen 2, lid 2, 3 en 7 Regeling openbare jaarverantwoording WMG
 • Bijlage 4 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG voor de vragen en definities betreffende de bedrijfsvoering

Niet openbare vragenlijst

2. Documenten aanleveren

 • Jaarrekening conform model C en D van Bijlage 1 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG; de artikelen 2, lid 2, 3 en 7 Regeling openbare jaarverantwoording WMG
 • Accountantsverklaring: Controleverklaring (die voldoet aan artikel 11 Regeling openbare jaarverantwoording WMG)
 • Overige gegevens die vergelijkbaar zijn met artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek
 • Bestuursverslag (dat voldoet aan artikel 10 Regeling openbare jaarverantwoording WMG)
 • Verslag van de interne toezichthouder (als uw organisatie een Wtza-vergunning en een interne toezichthouder heeft)

Hoe levert u de informatie aan in DigiMV?

Nu u weet welke gegevens u moet invullen en aanleveren, kunt u aan de slag in DigiMV.
Let op! U logt hier in met eHerkenning niveau 2+.

Combinatie-instellingen

Combinatie-instellingen zijn zorgaanbieders die ook jeugdhulpaanbieder, gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn.

Combinatie-instellingen kunnen volstaan met het openbaar maken van één uniforme financiële verantwoording met de bij de financiële verantwoording te voegen informatie conform de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Zij hoeven in beginsel geen rekening te houden met de voorschriften in de Regeling Jeugdwet of Uitvoeringsregeling Wmo 2015, met uitzondering van de bepaling dat personenvennootschappen en (middel)grote rechtspersonen de 'Opbrengsten Jeugdwet' toevoegen aan de financiële verantwoording.

Daarnaast zijn zij verplicht om de specifieke informatie uit het Jaardocument Jeugd 2022 voor combi-instellingen of het Jaardocument Veilig Thuis 2022 bij het CIBG aan te leveren.

Dochterbedrijven

Een dochtermaatschappij die een zorgaanbieder is:

 • is altijd verplicht om een eigen enkelvoudige jaarrekening bij het CIBG openbaar te maken. De zogenoemde 403-verklaring in het kader van de openbare jaarverantwoording is niet van toepassing.
 • kan gebruik maken van een vrijstelling tot het openbaar maken van zijn bestuursverslag als een andere zorgaanbieder van de groep het bestuursverslag geconsolideerd heeft toegevoegd aan zijn jaarrekening.
 • kan gebruik maken van een vrijstelling tot het openbaar maken van de vragenlijst als een andere zorgaanbieder van de groep de vragenlijst geconsolideerd heeft ingevuld. In het online aanleverportaal DigiMV kan de zorgaanbieder die de geconsolideerde vragenlijst invult, aangeven gebruik te maken van deze vrijstelling.

Onderaannemers

Een onderaannemer die een zorgaanbieder is, is altijd verplicht om een eigen financiële verantwoording met eigen informatie toe te voegen aan de financiële verantwoording en deze bij het CIBG openbaar te maken. Er kan niet volstaan worden met het openbaar maken van de financiële verantwoording van de hoofdaannemer. Ook is deze onderaannemer altijd verplicht om een eigen vragenlijst in te vullen. Er kan niet volstaan worden met de vragenlijst van de hoofdaannemer.

Zorgaanbieder met onderwijscomponent

Onder een zorgaanbieder (inclusief een combinatie-instelling zorg en jeugdhulp) met een onderwijscomponent wordt verstaan een rechtspersoon die twee opeenvolgende boekjaren een groter aandeel in de netto-omzet aan zorg- of jeugdhulpbaten heeft dan aan onderwijsbaten.

Indien de baten zorg en jeugdhulp een groter aandeel in de netto-omzet is dan baten onderwijs, dan is de Regeling openbare jaarverantwoording WMG van toepassing.

Academisch ziekenhuis

Een academisch ziekenhuis verantwoordt zich altijd door het openbaar maken van een jaarverantwoording als bedoeld in artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). 

In aanvulling op de Regeling openbare jaarverantwoording WMG voegt een academisch ziekenhuis financiële gegevens betreffende de rijksbijdrage van de werkplaatsfunctie naar de verdeelmodel van die bijdrage toe aan de toelichting op de jaarrekening van de zorgaanbieder.

De overige bepalingen van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs zijn niet van toepassing op academische ziekenhuizen. Zie voor meer informatie artikel artikel 5a, derde lid, van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Toezicht en handhaving

De NZa is voor de zorgaanbieders verantwoordelijk voor toezicht en handhaving openbare jaarverantwoording.

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die voor u van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.

Verder lezen?

Bekijk ook eens: