Rijksinstelling verpleging TBS

Wat moet u invullen en aanleveren in DigiMV?

Als rijksinstelling voor de verpleging van ter beschikking gestelden moet u in DigiMV:

1. Vragenlijsten invullen

Zie voor meer informatie:

Openbare vragenlijst

  • Bijlage 2 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG voor de financiële verantwoording (balans en staat van baten en lasten met toelichting)
  • Bijlage 4 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG voor de vragen en definities betreffende de bedrijfsvoering

Niet openbare vragenlijst

2. Openbare documenten aanleveren

  • Jaarrekening conform Bijlage 2 van de Regeling openbare jaarverantwoording WMG (balans en staat van baten en lasten met toelichting)

Hoe levert u de informatie aan in DigiMV?

Nu u weet welke gegevens u moet invullen en aanleveren, kunt u aan de slag in DigiMV.
Let op! U logt hier in met eHerkenning niveau 2+.

Combinatie-instellingen

Combinatie-instellingen zijn zorgaanbieders die ook jeugdhulpaanbieder, gecertificeerde instelling of Veilig Thuis-organisatie zijn.

Combinatie-instellingen kunnen volstaan met het openbaar maken van één uniforme financiële verantwoording met de bij de financiële verantwoording te voegen informatie conform de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Zij hoeven in beginsel geen rekening te houden met de voorschriften in de Regeling Jeugdwet of Uitvoeringsregeling Wmo 2015, met uitzondering van de bepaling dat personenvennootschappen en (middel)grote rechtspersonen de 'Opbrengsten Jeugdwet' toevoegen aan de financiële verantwoording.

Daarnaast zijn zij verplicht om de specifieke informatie uit het Jaardocument Jeugd 2022 voor combi-instellingen of het Jaardocument Veilig Thuis 2022 bij het CIBG aan te leveren.

Toezicht en handhaving

De NZa is voor de zorgaanbieders verantwoordelijk voor toezicht en handhaving openbare jaarverantwoording.

Advies nodig?

Twijfelt u over de regels die voor u van toepassing zijn? Neem dan eerst contact op met een vakinhoudelijk specialist zoals een accountant, administrateur of belastingconsulent. Deze kan u meer vertellen over de voorwaarden in uw specifieke situatie.