Privaatrechtelijk rechtspersoon

Er worden verschillende typen privaatrechtelijke rechtspersonen onderscheiden: de besloten vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv), coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging en stichting. In principe maken al deze typen rechtspersonen ieder jaar voor 1 juni, dus uiterlijk 31 mei, een jaarverantwoording openbaar.

Ben ik verantwoordingsplichtig?

Iedere privaatrechtelijke rechtspersoon is verantwoordingsplichtig. Maar het kan zijn dat u onder de pauze valt omdat u voor 1 januari 2022 bent opgericht en eerder geen jaarverantwoording openbaar hoefde te maken.

Let op! Academische ziekenhuizen die een publiekrechtelijke rechtspersoon zijn, verantwoorden zich altijd als privaatrechtelijke rechtspersoon. Om de regeldruk laag te houden, hoeven zich niet ook te verantwoorden vanuit de regelgeving van het ministerie van OCW.

Tijdelijke uitzondering: pauze

Allereerst kan het zijn dat u onder de ‘pauze’ valt. Zorgaanbieders die vóór 1 januari 2022 zijn opgericht en behoren tot een categorie van zorgaanbieders die eerder geen jaarverantwoording hoefden af te leggen – niet onder de jaarverantwoordingswet- en regelgeving van VWS vielen – hoeven voor de boekjaren 2022 en 2023 geen jaarverantwoording openbaar te maken.

De datum van 1 januari 2022 is bepalend. Alle zorgaanbieders en combinatie-instellingen die op of na 1 januari 2022 zijn opgericht maken wel een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023. Dit geldt ook voor eerstelijns zorgaanbieders, PGB-aanbieders en onderaannemers. Ook zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 van rechtsvorm zijn gewijzigd en daarmee een nieuw KVK-nummer hebben, maken een jaarverantwoording openbaar over de boekjaren 2022 en 2023.

Over boekjaar 2024 maken álle zorgaanbieders een jaarverantwoording openbaar voor 1 juni 2025.

Lees meer over de uitzonderingen

Wat moet ik openbaar maken?

Bent u verantwoordingsplichtig? Lees dan verder wat u openbaar moet maken.