Nog enkele weken om de jaarverantwoording openbaar te maken

Op 30 april is het tweede Informatiebulletin jaarverantwoording per e-mail verstuurd naar zorgaanbieders, combinatie-instellingen en jeugdhulpaanbieders. In het informatiebulletin staat alle benodigde informatie om uw jaarverantwoording openbaar te maken.

Mocht u het informatiebulletin niet ontvangen hebben, dan kunt u deze hier alsnog lezen. Wilt u automatisch een notificatie ontvangen als op deze website een bericht wordt geplaatst? Abonneer u dan gratis voor nieuwsupdates.

Hoe controleert u of u onder de pauze valt?

Alleen van toepassing op zorgaanbieders

Veel zorgaanbieders voor wie de jaarverantwoording een nieuwe verplichting is, hoeven over de boekjaren 2022 en 2023 nog niet te verantwoorden. Twijfelt u of u onder de pauze valt? Lees dan hieronder hoe u dit voor uzelf kunt nagaan.

Deze zorgaanbieders vallen wel onder de pauze

De datum van 1 januari 2022 is bepalend. Zorgaanbieders die vóór 1 januari 2022 zijn opgericht en behoren tot een categorie van zorgaanbieders die eerder geen jaarverantwoording hoefden af te leggen – niet onder de jaarverantwoordingswet- en regelgeving van VWS vielen – hoeven voor de boekjaren 2022 en 2023 geen jaarverantwoording openbaar te maken.

Bent u van mening dat uw organisatie onder de pauze valt, dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Gebruik hiervoor het contactformulier en kies bij onderwerp de optie ‘Anders’. Vul vervolgens in dat u onder de pauze valt.

Deze zorgaanbieders vallen niet onder de pauze

Alle zorgaanbieders en combinatie-instellingen (zorgaanbieders die naast zorg bijvoorbeeld jeugdhulp verlenen) die op of na 1 januari 2022 zijn opgericht maken een jaarverantwoording openbaar. Dit geldt ook voor eerstelijns zorgaanbieders, PGB-aanbieders en onderaannemers. Ook zorgaanbieders die op of na 1 januari 2022 van rechtsvorm zijn gewijzigd en daarmee een nieuw KVK-nummer hebben, maken een jaarverantwoording openbaar. Zorgaanbieders die in 2022 of 2023 (opnieuw) bij het CIBG hebben gemeld dat zij zorg gaan verlenen, maken ook een jaarverantwoording openbaar.

Voor 1 juni aanleveren openbare jaarverantwoording

U maakt voor 1 juni, dus uiterlijk 31 mei 2024, uw jaarverantwoording openbaar over boekjaar 2023. Dit doet u via het aanleverportaal DigiMV. Bij het invullen van DigiMV maakt u gebruik van eHerkenning 2+. Dit is nodig om het gewenste betrouwbaarheidsniveau te waarborgen. Heeft u nog geen eHerkenning? Op de website eHerkenning vindt u alle benodigde informatie. Houd er rekening mee dat het enkele dagen duurt voordat de eHerkenning is geregeld.

Online publicatieplicht WNT

Mogelijk valt uw zorgorganisatie ook onder de Wet normering topinkomens (WNT). In de WNT worden de bezoldigingen en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen van (semi-)publieke instellingen, waaronder zorg- en jeugdhulpaanbieders, genormeerd en openbaar gemaakt. Onderdeel van de WNT-plicht is de jaarlijkse WNT-verantwoordingsplicht. De WNT staat wettelijk gezien los van de jaarverantwoordingsplicht. Als u onder de WNT-verantwoordingsplicht valt, dan kunt u de WNT-verantwoording als onderdeel van het financieel verslaggevingsdocument publiceren.

Meer informatie over de WNT en de WNT-verantwoordingsplicht vindt u op onze website.

Het belang van SBI-codes

Tijdens het inschrijven bij de KVK geeft u aan wat uw bedrijfsactiviteit is. Dit bepaalt welke SBI-code(s) u krijgt. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Een SBI-code is nodig om bepaalde zaken te regelen. Denk aan vergunningen, verzekeringen, geldzaken, personeel, etc.

Uit (onder andere) uw SBI-code(s) wordt afgeleid of u een zorgaanbieder bent. Uw SBI-codes worden gebruikt om te bepalen of u zich moet melden als zorgaanbieder, maar ook om te bepalen of u verantwoordingsplichtig bent. Zorg er daarom voor dat uw SBI-codes kloppen. Op de website van de KVK leest u meer over SBI-codes en hoe u deze eventueel kunt wijzigen.

Aandachtspunten bij het invullen van DigiMV

Alleen van toepassing op zorgaanbieders en combinatie-instellingen

Voor de betrouwbaarheid van analyses en onderzoeken op basis van de openbare jaarverantwoordingen is het belangrijk dat de ingevulde gegevens juist zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet dat bij het invullen van de verantwoording soms fouten gemaakt worden. Hieronder zetten we de belangrijkste aandachtspunten op een rij. Helpt u door de jaarverantwoording over boekjaar 2023 zorgvuldig en juist in te vullen?

Basisvragenlijst: kies de juiste rechtsvorm en organisatievorm

In de basisvragenlijst is het belangrijk dat u de juiste rechtsvorm en organisatievorm (omvang) kiest. De antwoorden op de basisvragen bepalen welke vervolgvragen op uw organisatie van toepassing zijn. Ruim een kwart van de eenmanszaken en personenvennootschappen gaf aan een rechtspersoon te zijn. Eenmanszaken en personenvennootschappen zijn geen rechtspersoon maar een rechtsvorm. Informatie over rechtsvormen en rechtspersonen vindt u op de website van de KVK. De opgegeven organisatievorm (ook wel omvang: klein, middelgroot of groot) komt ook niet altijd overeen met de werkelijkheid. De omvang wordt bepaald door de balanstotaal, netto-omzet en het aantal werknemers. Vanaf boekjaar 2023 zijn de grensbedragen verhoogd.

Alleen definitieve stukken toegestaan

Alleen definitieve versies van de jaarrekening, het bestuursverslag of het verslag van de interne toezichthouder mogen toegevoegd worden. De NZa ziet dat regelmatig conceptstukken openbaar gemaakt zijn, dit is niet toegestaan.

Tegengestelde informatie over uitbesteding en personeelskosten

Uit steekproeven komt naar voren dat de verantwoordingen soms tegengestelde informatie bevatten. Ruim de helft van de zorgaanbieders geeft aan geen zorg uit te besteden. Maar  hiervan blijkt 10% volgens de jaarrekening alle zorg uit te besteden. Ook met personeelskosten gaat het wel eens mis. Zo voeren verschillende zorgaanbieders geen personeelskosten op, terwijl ze wel personeel in dienst hebben. Of zorgaanbieders geven wel personeelskosten op, maar hebben geen medewerkers in dienst en huren ook niemand in.

Geen interne toezichthouder bij >10 zorgverleners

Bijna een vijfde van de zorgaanbieders die aangeven geen interne toezichthouder te hebben, zouden deze, op enkele uitzonderingen na, wel moeten hebben op basis van het aantal opgegeven zorgverleners. De uitzonderingen zijn terug te vinden op de toetredingzorgaanbieders.nl.

Financiële verantwoording: gebruik het juiste jaarrekeningmodel

Een meerderheid van de kleine en middelgrote zorgaanbieders gebruikt niet het voorgeschreven model voor de jaarrekening. U hoeft niet de volledige jaarrekening te openbaren: de modellen voor de balans en winst- en verliesrekening zijn beperkter dan de jaarrekening. Voor personenvennootschappen is het model zo ingericht dat de vermogenspositie en de winst van afzonderlijke vennoten/maten niet zichtbaar of te herleiden is. U vindt de modellen in bijlage 1 en 2 van de Regeling Openbare jaarverantwoording WMG.

Binnenkort beschikbaar: hulpmiddel micro jeugdhulpaanbieders

Alleen van toepassing op jeugdhulpaanbieders

We krijgen signalen dat het voor micro jeugdhulpaanbieders niet altijd goed lukt de financiële gegevens goed aan te leveren. Daarom zijn we bezig met het ontwikkelen van een hulpmiddel, waarin u uw financiële gegevens kunt invullen en vervolgens kunt uploaden in DigiMV. Zodra dit hulpmiddel er is, melden wij dit op de website van de jaarverantwoording. Wilt u hier automatisch bericht over krijgen? Meld u dan aan voor onze notificatieservice.

Meer informatie

Op deze website vindt u informatie over de openbare jaarverantwoording, de wettelijke basis ervan en een overzicht van vragen en antwoorden. Ook vindt u hier diverse hulpmiddelen, zoals:

  • de handreikingen van de NZa voor zorgaanbieders en combinatie-instellingen;
  • documenten met toelichtingen en handvatten voor boekhouders, accountants en administrateurs;
  • de handleiding DigiMV 2023;
  • Jaardocumenten voor jeugdhulpaanbieders, combinatie-instellingen en Veilig Thuis-organisaties.

Contact

Stel uw jaarverantwoording niet uit tot het laatste moment. Wij kunnen u bij vragen anders niet op tijd voorzien van een antwoord. Heeft u vragen over de jaarverantwoording of het online portaal DigiMV? Maak dan gebruik van het contactformulier. Voeg eventueel een schermprint toe als u een melding krijgt in DigiMV.

Zorgaanbieders en combinatie-instellingen

Voor vragen over het toezicht op de verantwoordingsplicht kunt u terecht bij de NZa.

Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties

Voor vragen over het toezicht op de verantwoordingsplicht kunt u terecht bij de IGJ.