Over de WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) wil te hoge beloningen en vergoedingen in de publieke sector tegengaan en op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau brengen. De WNT stelt daarom een maximum aan wat de hoogst leidinggevenden (topfunctionarissen) en toezichthouders mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de wet als geheel. Voor de zorgsector ligt de uitvoering bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De algemene WNT-norm is binnen de zorg verdeeld in verschillende bezoldigingsklassen. Voor de zorgverzekeraars gelden ten opzichte van het algemene maximum specifieke verhoogde normen.

Eerste controle accountant

De accountant heeft vanuit de WNT de eerste controlerende taak. De WNT-gegevens van een organisatie moeten in het financieel verslaggevingdocument worden opgenomen. Hiervoor is het Controleprotocol WNT van kracht. De accountant bekijkt in de controle ondermeer:

  • of de instelling onder de WNT valt;
  • wie van deze instelling topfunctionaris(sen) is/zijn;
  • of de WNT-gegevens juist en volledig zijn verantwoord;
  • of de juiste bezoldigingsklasse is toegepast;
  • of een eventuele overschrijding van de WNT-norm is toegelicht en niet in strijd met het overgangsrecht.

De accountant is verplicht om mogelijke overtredingen van de WNT bij het ministerie van BZK te melden. Elke WNT-instelling moet in het bezit zijn van controleverklaring van de WNT-gegevens.

Toetsing en handhaving

Namens het ministerie van VWS is het CIBG toezichthouder op de WNT binnen de zorgsector. Het CIBG start naar aanleiding van meldingen van accountants of anderen een onderzoek en handhaaft bij overtredingen. 

Meer informatie

Op de website topinkomens.nl vindt u meer informatie over de WNT. Bekijk hier ook de kennisclips en de veelgestelde vragen van het ministerie van BZK voor algemene uitleg over de WNT.