Over de WNT

De Wet normering topinkomens (WNT) wil te hoge beloningen en vergoedingen in de (semi) publieke sector tegengaan en op een maatschappelijk aanvaardbaar niveau brengen. De WNT stelt daarom een maximum aan wat topfunctionarissen mogen verdienen of aan ontslagvergoeding mogen ontvangen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de wet als geheel. Voor de zorgsector ligt de uitvoering bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Voor 2024 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op € 233.000. Voor zorgorganisaties zijn onder dit algemene maximum specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld. Voor de zorgverzekeraars gelden ten opzichte van het algemene maximum specifieke verhoogde normen.

Controle accountant

De accountant heeft vanuit de WNT een controlerende taak. Elke WNT-instelling moet dan ook in het bezit zijn van een controleverklaring bij de WNT-gegevens die in het financieel verslaggevingdocument moeten worden opgenomen. Hiervoor is het Controleprotocol WNT van kracht. De accountant bekijkt in de controle ondermeer:

  • of de instelling onder de WNT valt;
  • wie van deze instelling de topfunctionaris(sen) is/zijn;
  • of de WNT-gegevens juist en volledig zijn verantwoord;
  • of de juiste bezoldigingsklasse is toegepast;
  • of de normering van de WNT is nageleefd.

De accountant is verplicht om mogelijke overtredingen van de WNT bij het ministerie van BZK te melden.

Toezicht en handhaving

Het CIBG is de toezichthouder op de WNT binnen het beleidsterrein van VWS. Het CIBG start onder meer onderzoeken naar aanleiding van meldingen door accountants en burgermeldingen. Daarnaast voert het CIBG risicogericht toezicht uit en handhaaft het CIBG bij overtredingen.

Meer informatie

Op de website topinkomens.nl vindt u meer informatie over de WNT. Bekijk hier ook de kennisclips en de veelgestelde vragen van het ministerie van BZK voor algemene uitleg over de WNT.