Toezicht en handhaving WNT

Zorgorganisaties moeten jaarlijks gegevens een WNT-verantwoording opstellen en openbaar maken. Dat maakt toezicht en handhaving mogelijk. De WNT legt de eerstelijnscontrole op de naleving van de WNT bij de accountant. De wet verplicht de accountant om mogelijke overtredingen van de WNT te melden.
Naast het toezicht op basis van onder andere accountantsmeldingen voert het CIBG risicogericht toezicht uit.
Als het CIBG een overtreding van de WNT constateert, dan geeft het CIBG de organisatie en/of de topfunctionaris die in overtreding is altijd voldoende mogelijkheid tot herstel.

Overtredingen WNT

Mogelijke overtredingen zijn:

  • overschrijding van de bezoldigingsnorm;
  • overschrijding van de ontslagvergoeding;
  • niet of onjuist publiceren van gegevens;
  • niet laten controleren van de WNT-verantwoording door een accountant.

Onderzoek

Bij een mogelijke overtreding start het CIBG een onderzoek. Het CIBG kan informatie opvragen bij de instelling, de accountant en de topfunctionaris. Maar ook bij overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst. De accountant wordt meestal ook op de hoogte gehouden van het lopende onderzoek.

Herstelopdracht

Als uit het onderzoek blijkt dat de WNT is overtreden, dan ontvangen de instelling en de topfunctionaris de opdracht om de overtreding te herstellen. Het CIBG geeft daarbij aan wat de overtreding is en - indien van toepassing - hoe hoog het teveel ontvangen bedrag is en binnen welke termijn de overtreding hersteld moet worden.

Last onder dwangsom

Wordt de overtreding niet tijdig hersteld, dan krijgen de instelling en de functionaris opnieuw de gelegenheid om de overtreding te herstellen. Gebeurt dit niet binnen de termijn, dan wordt een last onder dwangsom opgelegd. Dit betekent dat voor elke week dat de overtreding nog niet is hersteld er een bedrag (dwangsom) moet worden betaald.